Razrješenje sudaca Ustavnog suda prije isteka mandata

Sudac Ustavnog suda može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran:
- ako to sam zatraži,
- ako bude osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenoga kaznenog djela,
- ako trajno izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost.

Postojanje razloga za razrješenje suca Ustavnog suda prije isteka mandata utvrđuje Ustavni sud i o tome izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.

Ako sudac Ustavnog suda sam zatraži da bude razriješen dužnosti, a Hrvatski sabor ne donese odluku o tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, sucu Ustavnog suda dužnost prestaje po sili Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske istekom roka od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Sud koji je sucu Ustavnog suda izrekao zatvorsku kaznu dužan je bez odgode dostaviti pravomoćnu presudu Ustavnom sudu, koji će o tome odmah izvijestiti predsjednika Hrvatskoga sabora.

Prijedlog da se pokrene postupak radi utvrđivanja trajnog gubitka sposobnosti suca Ustavnog suda da obavlja svoju dužnost Ustavnom sudu podnosi njegov predsjednik. Postupak radi utvrđivanja trajnog gubitka sposobnosti predsjednika Ustavnog suda, Ustavnom sudu predlažu tri njegova suca, a odluku o prijedlogu donosi Ustavni sud većinom glasova svih sudaca.

Tijekom trajanja kaznenog postupka ili postupka radi utvrđivanja trajnog gubitka sposobnosti suca da obavlja svoju dužnost sudac Ustavnog suda može biti udaljen od obavljanja dužnosti. Odluku o udaljenju donosi, na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, Ustavni sud većinom glasova svih sudaca.

Ako se radi o postupku pokrenutom protiv predsjednika Ustavnog suda, prijedlog za udaljenje predsjednika Ustavnog suda podnose tri suca. Odluku o prijedlogu za udaljenje predsjednika Ustavnog suda donosi Ustavni sud većinom glasova svih sudaca.

Sudac Ustavnog suda kome je prestala sudačka dužnost zbog isteka mandata, sudac Ustavnog suda koji je razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran na osobno traženje ili zbog toga što je trajno izgubio sposobnost da obavlja svoju dužnost ima pravo na mirovinu pod istim uvjetima kako je to određeno za zastupnike u Hrvatskom saboru.