Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - 1 izvršitelj/izvršiteljica; zamjena duže odsutne službenice

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-30/2022-2
Zagreb, 28. studenoga 2022.

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i točke III. alineje 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/22.), Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - 1 izvršitelj/izvršiteljica; zamjena duže odsutne službenice

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu;

ili

1) srednja stručna sprema,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: Zakon) za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice:

1) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
2) hrvatsko državljanstvo.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-životopis (s obvezno navedenim podacima za kontakt),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku svjedodžbe/diplome,
-dokaz o radnom iskustvu - potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i drugo,
-svjedodžbu o položenom državnom ispitu, ako je položen,
-rješenje ili potvrdu o priznatom statusu - kao dokaz prava prednosti kod prijma u državnu službu, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statutu. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 84/21.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prednost kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj ili oglas prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednim otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. tog zakona.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: Prijava na oglas na određeno vrijeme - viši ustavnosudski referent.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom u postupku i neće biti pozvana na testiranje i intervju.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu, a što će se utvrditi putem testiranja i razgovora Komisije s kandidatima. Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja ustroja i poslovanja u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) bitnog za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, stečeno radno iskustvo, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate u dosadašnjem radu.
Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednik Ustavnog suda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i razgovor.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenoga za testiranje na web-stranici Ustavnog suda (www.usud.hr).
Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.gov.hr , na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Ustavnog suda (www.usud.hr) istovremeno s objavom oglasa.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanjem traženih isprava smatra da je odustao od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu/o izboru izabranog kandidata na web-stranici Ustavnog suda (www.usud.hr) i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju odnosno razgovoru s Komisijom, predsjednik Ustavnog suda obustavit će postupak oglasa.

PREDSJEDNIK

dr. sc. Miroslav Šeparović

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-30/2022-3
Zagreb, 28. studenoga 2022.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku povodom oglasa za prijam u državnu službu na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj/izvršiteljica

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete sukladno objavljenom oglasu.

Testiranje će se održati u prostorijama Ustavnog suda, Trg svetog Marka 4.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom u postupku.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

I. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

- I faza
- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan oglas (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske i Uredba o uredskom poslovanju)
- Praktični dio testiranja - provjera sposobnosti i vještine daktilografije
- II faza
- Provjera znanja rada na računalu MS Word i MS Excel
- III faza
- Razgovor (intervju) s kandidatima - o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi pri Ustavnom sudu

II. PRAVILA TESTIRANJA

1) Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2) Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3) U prvoj fazi provest će se pisana provjera znanja kandidata kojima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pisana provjera znanja sastoji se od:
- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
Pisana provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu.
4) U praktičnom dijelu testiranja provjeravat će se sposobnost i vještina daktilografije - pisanje teksta na računalu u zadanom vremenu (prijepis i diktat).
5) U drugu fazu upućuje se do 15 kandidata koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja i pri tome ostvarili najbolje rezultate. Provjera se sastoji od provjere znanja rada na računalu (praktičan rad na računalu u MS Word-u i MS Excel-u).
Do deset (10) kandidata koji su zadovoljili u drugoj fazi i pri tome ostvarili najviše bodova, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju).
6) Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi.
7) Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranjima i intervjuu.
8) Komisija dostavlja predsjedniku Ustavnog suda Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranjima i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na radno mjesto iz oglasa.
9) Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavit će se svim kandidatima javnom objavom na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i mrežnoj stranici Ustavnog suda www.usud.hr
10) Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
11) Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.
12) Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijetu žalbu Odboru za državnu službu putem Ustavnog suda, u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
13) Na testiranje se pozivaju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji su pravodobno podnijeli svoje prijave.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA

a) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
b) Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 75/21.).

OPIS POSLOVA

Služba za ustavnosudsko poslovanje
B.b.2.5. - viši ustavnosudski referent
- osnivanje novih spisa; vođenje imenika podnositelj; unos podataka u Upisnike "U" - knjige, "Su" - upisnik o objavi oduka u "Narodnim novinama"; postupanje s podnescima; vođenje interne dostavne knjige, praćenje objave odluka i rješenja Ustavnog suda; osnivanje i vođenje "R" - upisnika; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

PODACI O PLAĆI

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18., 8/19., 80/20., 125/20., 144/20., 12/22. i 82/22.).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta B.b.2.5. - viši ustavnosudski referent je 1,381.

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU