Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste - 2 izvršitelj/izvršiteljica; radi zamjene duže odsutnih službenica radi porodnog dopusta

 

Odluka - obustava postupka 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-23/2024-4
Zagreb, 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 81. stavka 1. u vezi s člankom 165. stavkom 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23.) Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste - 2 izvršitelj/izvršiteljica; radi zamjene duže odsutnih službenica radi porodnog dopusta

Opis poslova radnog mjesta:
-osnivanje novih spisa i unos u ustavnosudsku bazu podataka; izrada preslika izvornika dokumentacije zaprimljene uz ustavne tužbe u svrhu osnivanja ustavnosudskog spisa; obrojčavanje spisa; vođenje imenika podnositelja; unos podataka u Upisnike U-knjige; vođenje Su-upisnika o objavi odluka/rješenja/izviješća u "Narodnim novinama"; praćenje objave odluka i rješenja Suda i unos podataka u elektronsku bazu podataka; objava odluka/rješenja/izvješća na Oglasnoj ploči Suda; postupanje s podnescima (posteriusima); provođenje rokova za zatražene spise i podatke drugih sudova, državnih tijela ili stranaka; vođenje interne dostavne knjige, osnivanje i vođenje R-upisnika; upravno-tehnički poslovi vezani uz prijam stranaka i telefonskih poruka; zaprimanje poštanskih pošiljaka i unos u bazu podataka; evidencija pošte; upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata; poslovi otpreme pošte za sve službe u Sudu; vođenje dostavne knjige za mjesto; uređenje spisa nakon otpreme; obavljanje drugih odgovarajućih poslova po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine (razina 6. sv i razina 6. st HKO-a),
2) najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za poslovnu korespondenciju,
4) položen državni stručni ispit II. razine,
5) znanje engleskog jezika,
6) znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 52. Zakona o državnim službenicima za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice:

1) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta referenta/referentice u Ustavnom sudu,
2) hrvatsko državljanstvo.

U državnu službu može se primiti državljanin države članice europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije koji zna hrvatski jezik i latinično pismo.

U državnu službu može se primiti državljanin treće zemlje, uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako zna hrvatski jezik i latinično pismo i ima odobren boravak na temelju kojeg može raditi bez dozvole za boravak i rad, sukladno posebnom zakonu.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola te osobe koje nemaju položen državni ispit. Državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto. Državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

-životopis (s obvezno navedenim brojem za kontakt),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ili (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice); ili,
-dokaz o državljanstvu države članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije uz dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma ako postoji; ili,
-dokaz o državljanstvu treće države uz odobrenje tijela državne uprave nadležnost za službeničke odnose uz dokaz o znanju hrvatskog jezika i latiničnog pisama i dokaz o odobrenom boravku na temelju kojeg može raditi bez dozvole za boravak i rad,
-presliku diplome/svjedodžbe, (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, iz kojih je vidljiv poslodavac/obveznik doprinosa, osnova osiguranja, stvarna stručna sprema/vrsta ili preslika radne knjižice, ili preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.;
-neovjerenu presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako je kandidat položio državni ispit,
-dokaz znanja engleskog jezika (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati prijavljeni na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvijete, obvezni su pristupiti testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) s time da se dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Prednost kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjernom roku a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 56/22., 127/22., 58/23., 128/23. i 29/24.; u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor ) i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 75/24.) Prilog 1., pod red.br. B.b.2.6.ž

Sadržaj i način testiranja, pravni izvori za pripremu provjere znanja, opis poslova s podacima o plaći objavit će se na mrežnim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr istovremeno s objavom oglasa.

Na mrežnim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.hr na mrežnim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Žalba na rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju odnosno razgovoru s Komisijom, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak oglasa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Oglas za prijam na radno mjesto višeg referenta".

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-23/2024-5
Zagreb, 10. svibnja 2024.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu višeg referenta - 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku povodom oglasa za prijam u državnu službu na radno mjesto višeg referenta - 2 izvršitelja/izvršiteljice

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta - 2 izvršitelja u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete sukladno objavljenom oglasu.

Testiranje će se održati u prostorijama Ustavnog suda, Trg svetog Marka 4.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom u postupku.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

I. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

- I faza
- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan oglas (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske i Uredba o uredskom poslovanju)
- II faza
- Praktični dio testiranja - provjera sposobnosti i vještine daktilografije i poslovne korespondencije
- Provjera znanja rada na računalu MS Word i MS Excel
- Provjera znanja engleskog jezika
- III faza
- Razgovor (intervju) s kandidatima - o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi pri Ustavnom sudu

II. PRAVILA TESTIRANJA

1) Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2) Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3) U prvoj fazi provest će se pisana provjera znanja kandidata kojima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pisana provjera znanja sastoji se od:
- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
Pisana provjera znanja traje 60 minuta.
Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu.
4) U praktičnom dijelu testiranja provjeravat će se sposobnost i vještina daktilografije - pisanje teksta na računalu u zadanom vremenu (prijepis i diktat).
5) U drugu fazu upućuje se do 15 kandidata koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja i pri tome ostvarili najbolje rezultate. Provjera se sastoji od provjere znanja rada na računalu (praktičan rad na računalu u MS Word-u i MS Excel-u).
Do deset (10) kandidata koji su zadovoljili u drugoj fazi i pri tome ostvarili najviše bodova, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju).
6) Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi.
7) Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranjima i intervjuu.
8) Komisija dostavlja predsjedniku Ustavnog suda Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranjima i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na radno mjesto iz oglasa.
9) Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavit će se svim kandidatima javnom objavom na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i mrežnoj stranici Ustavnog suda www.usud.hr
10) Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
11) Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.
12) Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijetu žalbu Odboru za državnu službu putem Ustavnog suda, u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
13) Na testiranje se pozivaju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji su pravodobno podnijeli svoje prijave.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA

a) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
b) Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 75/21.).

OPIS POSLOVA

Služba za ustavnosudsko poslovanje
B.b.2.6. - viši referent

Opis poslova radnog mjesta:
-osnivanje novih spisa i unos u ustavnosudsku bazu podataka; izrada preslika izvornika dokumentacije zaprimljene uz ustavne tužbe u svrhu osnivanja ustavnosudskog spisa; obrojčavanje spisa; vođenje imenika podnositelja; unos podataka u Upisnike U-knjige; vođenje Su-upisnika o objavi odluka/rješenja/izviješća u "Narodnim novinama"; praćenje objave odluka i rješenja Suda i unos podataka u elektronsku bazu podataka; objava odluka/rješenja/izvješća na Oglasnoj ploči Suda; postupanje s podnescima (posteriusima); provođenje rokova za zatražene spise i podatke drugih sudova, državnih tijela ili stranaka; vođenje interne dostavne knjige, osnivanje i vođenje R-upisnika; upravno-tehnički poslovi vezani uz prijam stranaka i telefonskih poruka; zaprimanje poštanskih pošiljaka i unos u bazu podataka; evidencija pošte; upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata; poslovi otpreme pošte za sve službe u Sudu; vođenje dostavne knjige za mjesto; uređenje spisa nakon otpreme; obavljanje drugih odgovarajućih poslova po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

PODACI O PLAĆI

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/24.).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta B.b.2.6. - viši referent - koeficijent 1,70.

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU