Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - spremačica - jedan izvršitelj/ica - radno mjesto IV. vrste

 

Odluka o obustavi postupka za radno mjesto spremačice od 14. svibnja 2020.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu
na neodređeno vrijeme na namješteničko radno mjesto

 

POZIV NA RAZGOVOR
KANDIDATKINJAMA

 

koje su podnijele pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne
uvjete iz oglasa objavljenog dana 12. veljače 2020. godine na web-stranici
Ministarstva uprava i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske, Biltenu
HZZ-a i Narodnim novinama
za sljedeće radno mjesto:

 

1. Služba za upravljanje imovinom
- spremačica
– 1 izvršitelj/izvršiteljica, mjesto rada Zagreb

 

Razgovor će se održati dana 12. ožujka 2020. godine, s početkom u 10.00 sati u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb

 

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa bit će obaviješteni telefonom odnosno e-poštom.

 

Komisija za provedbu postupka prijma

  

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-8/2020-2

Zagreb, 7. veljače 2020.

 

Na temelju članaka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 73. stavka 2. točke 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 27/17. i 89/19.) Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

 

O G L A S
za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

- spremačica - jedan izvršitelj/ica - radno mjesto IV. vrste

 

Stručni uvjeti:

1) NSS ili osnovna škola
2) najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Riječi i pojmovi koji imaju radno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muži i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e-adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni/e priložiti:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika rješenja ili potvrde o priznatom statusu - kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na oglas za prijam u državnu službu - radno mjesto spremačice".
Potpunom prijavom na oglas smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj oglas o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest s razlozima radi kojih se ne smatra kandidatom u postupku. Obavijest će se dostaviti putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi ili putem pošte.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužna je, u prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/1.1), dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune.

Izbor kandidata za prijam namještenika obavlja Komisija na temelju rezultata razgovora s kandidatima. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr zajedno sa ovim oglasom.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za održavanje istog na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru dostavi:

1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (troškove izdavanja snosi Ustavni sud Republike Hrvatske
3. izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.

Ako izabrani kandidat ne dostavi sve tražene dokaze u izvorniku smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ovaj oglas objavit će se u oglasnom dijelu "Narodnih novina", na internetskoj stanici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

   

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-8/2020-4
Zagreb, 7. veljače 2020.

KOMISIJA
ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU

sukladno članku 4. stavku 3. alineji 12.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17. i 89/19.) objavljuje,

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18. i 8/19.)

Služba za upravljanje imovinom
B.b.4.7. - spremačica
- poslovi čišćenja uredskog i drugog poslovnog prostora, okoliša i zelenih površina; drugi odgovarajući pomoćni poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za upravljanje imovinom.

PODACI O PLAĆI:
Koeficijent složenosti 0,828

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
- Intervju