Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - viši ustavnosudski savjetnik u Centru za evidenciju i dokumentaciju - 1 izvršitelj/ica

 

Rješenje o prijmu u državnu službu - Elica Grdinić od 27. veljače 2019.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Broj: SuT-K-6/2019-5
Zagreb, 18. veljače 2019.

Komisija za provedbu javnog natječaja, na temelju odredbi članaka 4. i 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu jednog izvršitelja/ice - viši ustavnosudski savjetnik u Centru za evidenciju i dokumentaciju na neodređeno vrijeme, koji je objavljen 6. veljače 2019. "Narodnim novinama" broj 13/19., upućuje kandidatkinji koja ispunjava formalne uvjete

P O Z I V

za testiranje i razgovor s Komisijom za provedbu javnog natječaja,

dana 25. veljače 2019. (ponedjeljak) u 9.00 sati.

Testiranje će se održati u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb.

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Sanja Lalić Valečić, str.spec.oec.,v.r.
savjetnica za kadrovske poslove

Poziv se objavljuje:
-web stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske (www.usud.hr)
-web stranica Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr)
-spis

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-6/2019
Zagreb, 1. veljače 2019.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17.), Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

– viši ustavnosudski savjetnik u Centru za evidenciju i dokumentaciju - 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:
1) završen sveučilišni diplomski studij prava,
2) položen pravosudni ispit,
3) najmanje
a) tri godine radnog iskustva na poslovima samostalnog ustavnosudskog savjetnika, ili na poslovima obrade sudskih predmeta u međunarodnim sudovima (ESLJP i Suda EU), ili
b) pet godina radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda, ili
c) sedam godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima, odvjetnika, javnog bilježnika ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili pravobraniteljstvu Republike Hrvatske,
4) izvrsno poznavanje prakse ESLJP i Suda EU,
5) izvrsno znanje engleskog i francuskog jezika,
6) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik diplome,
- preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o položenome pravosudnom ispitu
- dokazi o znanju stranih jezika (ako postoje)
- dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto viši ustavnosudski savjetnik – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) s time da se dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i upućuje ih na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere znanja stranih jezika, testiranja osposobljenosti za rad na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje" podrubrici "Zapošljavanje« istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/u rubrici pod nazivom »Poslovanje«, podrubrici "Zapošljavanje".

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske

 

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
                Glavno tajništvo
Komisija za provedbu javnog natječaja
Broj: SuT-K-6/2019-3
Zagreb, 1. veljače 2019.

Ustavni sud Republike Hrvatske, Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu više ustavnosudske savjetnice/savjetnika u Centru za evidenciju i dokumentaciju, objavljenog u "Narodnim novinama" br. .../19 od 1... veljače 2019., na temelju članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu ("Narodne novine" br. 78/17) objavljuje

OPIS POSLOVA I PODATKE O PLAĆI RADNOG MJESTA VIŠEG USTAVNOSUDSKOG SAVJETNIKA U CENTRU ZA EVIDENCIJU I DOKUMENTACIJU TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA S PRAVNIM IZVORIMA
OPIS POSLOVA

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18. i 8/19.)

B.a.4. Centar za evidenciju i dokumentaciju

B.a.4.2. viši ustavnosudski savjetnik

»Praćenje i pravna analiza cjelokupne prakse ESLJP-a i Suda EU te pružanje stručne pomoći sucima i savjetnicima pri obradi predmeta o praksi tih sudova; priprema i dostava pravnih materijala vezanih uz praksu tih sudova; tematsko kategoriziranje prakse ESLJP i Suda EU za interne potrebe Ustavnog suda i za objavu na službenoj internetskoj stranici Ustavnog suda (dvojezično) te unapređivanje i ažuriranje pretraživača prakse ESLJP i Suda EU; prijevod sentenci i zaključaka uz odluke Ustavnog suda koje se objavljuju na web internetskim stranicama Ustavnog suda na engleski jezik; izrada godišnjeg izdanja »Izbora odluka Ustavnog suda«; poslovi iz djelokruga Centra propisani Poslovnikom po nalogu voditelja Centra; sudjelovanje u obradi ustavnosudskih predmeta u opsegu koji određuje predsjednik Ustavnog suda; drugi poslovi po nalogu predsjednika Ustavnog suda i voditelja Centra.«
Koeficijent složenosti radnog mjesta  3,539.

Plaću službenika raspoređenog na radno mjesto višeg ustavnosudskog savjetnika u Centru za evidenciju i dokumentaciju čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

I. OPĆA PRAVILA TESTIRANJA

1. Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj sastoji se u:
a) provjeri poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova teorije i prakse ustavnog sudovanja i prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih znanja bitnih za obavljanje poslova višeg ustavnosudskog savjetnika u Centru za evidenciju i dokumentaciju (provjera znanja pisanim putem - izradom nacrta odluke kojom se dovršava postupak pokrenut ustavnom tužbom),
b) provjeri poznavanja stranih jezika (pisana i usmena provjera) te
c) provjeri osposobljenosti za rad na računalu (praktična provjera).

2. Prije pristupanja svakoj pojedinoj provjeri od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.

3. Za svaku pojedinu provjeru iz točke 1. kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je za svaki pojedini dio provjere ostvario najmanje 5 bodova. Lista kandidata koji su uspješno položili sve provjere, bit će objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

4. Kandidati koji su uspješno položili sve provjere, odnosno test u cjelini, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz natječaja. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.  

5. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

6. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo žalbe Odboru za državnu službu pri Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63. Žalba se predaje Ustavnom sudu Republike Hrvatske neposredno ili preporučeno poštom u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se mobilnim uređajima.

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami.

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Datum i vrijeme provjere poznavanja stranih jezika i osposobljenosti za rad na računalu bit će određeni naknadno.

Pravni izvori za pripremu prve provjere znanja (testiranja):
a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
c) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, br. 18/97., 6/99., 8/99. – pročišćeni tekst,  14/02. i 1/06.),
d) praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske - dostupna na www.usud.hr,
e) praksa Europskog suda za ljudska prava  - dostupna na https://hudoc.echr.coe.int/

Kandidati trebaju na pisanu provjeru znanja ponijeti Ustav Republike Hrvatske i Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanja Trgovac
voditeljica Savjetničke službe