Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - 1 izvršitelj/ica.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši ustavnosudski  referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica; radi zamjene duže odsutne službenice radi porodnog dopusta

 

Rješenje o izboru kandidata - Pocrnčić

 

Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme - Petak Buliga

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: SuT-K-16/2019-5
Zagreb, 16. listopada 2019.

Komisija za provedbu javnog natječaja, na temelju odredbi članaka 4. i 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog javni natječaja u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu jednog izvršitelja/ice - viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje na neodređeno vrijeme, koji je objavljen 11. rujna 2019. u "Narodnim novinama" broj 85/19., web stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave, upućuje

P O Z I V
kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete 
za testiranje

dana 25. listopada 2019. (petak) u 10.00 sati

 

Testiranje će se održati u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb.

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
- Provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske i uredskog poslovanja pisanim testom
- Provjera osposobljenosti za rad na računalu
- Intervju

PRAVNI IZVORI:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09. i 66/19.)

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama.

Obavijest se dostavlja putem elektroničke pošte.

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.
2. Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
3. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
4. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
5. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama ili remetiti koncentraciju drugih kandidata/kandidatkinja;
- kandidati/kinje dužni/e su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije.
6. Sukladno članku 11. Uredbu u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi provjere znanja pisanim testom, i to 15 kandidata.
7. Druga faza testiranja sposobnosti i vještina rada na osobnom računalu održati će se naknadno, o čemu će kandidati biti će pravovremeno obaviješteni.
8. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 najboljih kandidata. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.  

O točnom terminu druge faze testiranja i razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv se objavljuje:
-web stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske (www.usud.hr)
-web stranica Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr)
-spis

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
Broj: SuT-K-17/2019-5
Zagreb, 16. listopada 2019.

Komisija na temelju odredbi članaka 4. i 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) u postupku oglašavanja prijma u državnu službu jednog izvršitelja/ice - viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje na određeno vrijeme, koji je objavljen 10. rujna 2019. U Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb broj 174., web stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave upućuje 

P O Z I V 
kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete
za testiranje

dana 25. listopada 2019. (petak) u 10.00 sati

 

Testiranje će se održati u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb.

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
- Provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske i uredskog poslovanja pisanim testom
- Provjera osposobljenosti za rad na računalu
- Intervju

PRAVNI IZVORI:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09. i 66/19.)

Kanidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest se dostavlja putem elektroničke pošte.

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.
2. Kanidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
3. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas.
4. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
5. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama ili remetiti koncentraciju drugih kandidata/kandidatkinja;
- kandidati/kinje dužni/e su poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije.
6. Sukladno članku 11. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi provjere znanja pisanim testom, i to 15 kandidata.
7. Druga faza testiranja sposobnosti i vještina rada na osobnom računalu održati će se naknadno, o čemu će kandidati biti će pravovremeno obaviješteni.
8. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 najboljih kandidata. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

O točnom terminu druge faze testiranja i razgovora (intervjua) kandidati/kinje bit će pravovremeno obaviješteni.

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Poziv se objavljuje:
-web stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske (www.usud.hr)
-web stranica Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr)
-spis

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-16/2019
Zagreb, 9. rujna 2019.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17. i 70/19.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17.), Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

– viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu,

ili

1) srednja stručna sprema,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-preslik diplome/svjedodžbe,
-preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
-dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto viši ustavnosudski referent – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) s time da se dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i upućuje ih na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), testiranja osposobljenosti za rad na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje" podrubrici "Zapošljavanje« istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje«, podrubrici "Zapošljavanje".

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-16/2019
Zagreb, 11. rujna 2019.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

sukladno članku 4. stavku 3. alineji 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) objavljuje,

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18 i 8/19.)

Služba za ustavnosudsko poslovanje
B.b.2.5. - viši ustavnosudski referent
- osnivanje novih spisa; vođenje imenika podnositelj; unos podataka u Upisnike "U" - knjige, "Su" - upisnik o objavi oduka u "Narodnim novinama"; postupanje s podnescima; vođenje interne dostavne knjige, praćenje objave odluka i rješenja Ustavnog suda; osnivanje i vođenje "R" - upisnika; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

PODACI O PLAĆI:
Koeficijent složenosti 1,381

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
- Provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske i uredskog poslovanja pisanim testom
- Provjera osposobljenosti za rad na računalu
- Intervju

PRAVNI IZVORI:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09. i 66/19.)

  

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-17/2019-1
Zagreb, 9. rujna 2019.

Na temelju članka  61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj  92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17. i 70/19.) Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši ustavnosudski  referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica; radi zamjene duže odsutne službenice radi porodnog dopusta

Opis poslova radnog mjesta:
-osnivanje novih spisa; vođenje imenika podnositelja; unos podataka u Upisnike"U" knjige; "Su" - upisnik o objavi odluka u "Narodnim novinama"; postupanje s podnescima; vođenje interne dostave knjige, praćenje objave odluka i rješenja Ustavnog suda; osnivanje i vođenje "R" - upisnika; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.     

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu;

ili

1) srednja stručna sprema,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete  iz članka 48. Zakona o državnim službenicima za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice:

1) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta referenta/referentice u Ustavnom sudu,
2) hrvatsko državljanstvo.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola te osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenje o rasporedu na radno mjesto.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po  mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-životopis (s obvezno navedenim brojem za kontakt),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-presliku diplome/svjedodžbe,
-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, ili preslika radne knjižice, ili preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
-neovjerenu presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako je kandidat položio državni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati prijavljeni na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvijete, obvezni su pristupiti testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) s time da se dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjernom roku a prije donošenja rješenja o prijmu  u državnu službu na određeno vrijeme dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima, člankom 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 104/13.)  i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18. i 8./19.) Prilog 1., pod red.br. B.b.2.5.

Na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja te način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.hr , na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr. i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Oglas za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta".

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE