Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Savjetnička služba - samostalni ustavnosudski savjetnik - 1 izvršitelj

 

Rješenje o prijmu u državnu službu - Ana Šumelj

Rješenje o prijmu u državnu službu - Bianka Grubica Milišić

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: SuT-K-8/2022-1
Zagreb, 23. veljače 2022.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Savjetnička služba
- samostalni ustavnosudski savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

1) završen sveučilišni diplomski studij prava,
2) položen pravosudni ispit,
3) najmanje
a) dvije godine radnog iskustva na poslovima nižeg ustavnosudskog savjetnika, ili
b) tri godine radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda, ili
c) pet godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima, odvjetnika, javnog bilježnika ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, ili
d) sedam godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima,
4) znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
5) osposobljenost za rad na računalu.

Centar za evidenciju i dokumentaciju
- samostalni ustavnosudski savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

1) završen sveučilišni diplomski studij prava,
2) položen pravosudni ispit,
3) najmanje
a) dvije godine radnog iskustva na poslovima nižeg ustavnosudskog savjetnika ili na poslovima obrade sudskih predmeta u međunarodnim sudovima (Europskog suda za ljudska prava i Suda EU), ili
b) tri godine radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda,
4) izvrsno poznavanje prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda EU,
5) izvrsno znanje francuskog i engleskog jezika,
6) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe,
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb - s naznakom za javni natječaj.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela - predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani i praktični dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

  

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Glavno tajništvo
Komisija za provedbu javnog natječaja

Broj: SuT-K-8/2022
Zagreb, 23. veljače 2022.

Ustavni sud Republike Hrvatske, Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu samostalne ustavnosudske savjetnice/savjetnika (2 izvršitelja) na temelju članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu ("Narodne novine" br. 78/17. i 89/19.) objavljuje

OPIS POSLOVA I PODATKE O PLAĆI RADNOG MJESTA SAMOSTALNOG USTAVNOSUDSKOG SAVJETNIKA TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA S PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA

Savjetnička služba

B.a.1.4. samostalni ustavnosudski savjetnik

Poslovi iz djelokruga Službe; priprema i obrada te izrada nacrta odluka, rješenja i izvješća: - u predmetima U-lll (osim pritvorskih predmeta), U-IIIA, U-IIIB, U- IV, U-VI, U-VII, U-VIIA, U-VIII, U-X i U-XA; - u jednostavnijim predmetima U-l i U-ll; u predmetima U-V, U-IX i U-IXA samo na temelju prethodnog odobrenja predsjednika Ustavnog suda, pretraživanje i korištenje prakse europskih sudova u konkretnim predmetima, praćenje stručne literature, prisustvovanje stručnim sastancima Suda, sudjelovanje u raspravama, davanje mišljenja i prijedloga o pojedinim stručnim ustavnosudskim pitanjima.

Koeficijent složenosti radnog mjesta 3,217.

 

OPIS POSLOVA

Centar za evidenciju i dokumentaciju

B.a.4.3.a samostalni ustavnosudski savjetnik (specijalist)

Praćenje i pravna analiza prakse ESLJP-a i Suda EU te pružanje stručne pomoći sucima i savjetnicima pri obradi predmeta o praksi tih sudova; priprema i dostava pravnih materijala vezanih uz praksu tih sudova; tematsko kategoriziranje prakse ESLJP i Suda EU za interne potrebe Ustavnog suda i za objavu na službenoj internetskoj stranici Ustavnog suda (dvojezično) te unapređivanje i ažuriranje pretraživača prakse ESLJP i Suda EU, prijevod sentenci i zaključaka uz odluke Ustavnog suda koje se objavljuju na web internetskim stranicama Ustavnog suda na engleski jezik; izrada godišnjeg izdanja "Izbora odluka Ustavnog suda"; poslovi iz djelokruga Centra po nalogu voditelja Centra; sudjelovanje u obradi ustavnosudskih predmeta u opsegu koji određuje predsjednik Ustavnog suda; drugi poslovi po nalogu voditelja Centra.

Plaću službenika raspoređenog na radno mjesto samostalnog ustavnosudskog savjetnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti radnog mjesta 3,217.

 

I. OPĆA PRAVILA TESTIRANJA

1. Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj sastoji se u:
a) provjeri poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova teorije i prakse ustavnog sudovanja te drugih znanja bitnih za obavljanje poslova samostalnog ustavnosudskog savjetnika (provjera znanja pisanim putem - izradom nacrta odluke kojom se dovršava postupak pokrenut ustavnom tužbom), - I. faza
b) provjeri poznavanja stranog jezika (pisana i usmena provjera) te
c) provjeri osposobljenosti za rad na računalu (praktična provjera) – II. faza

2. Prije pristupanja svakoj pojedinoj provjeri od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.

3. Za svaku pojedinu provjeru iz točke 1. kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 5 bodova.

4. Kandidati koji su uspješno položili sve provjere, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz natječaja. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

5. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

6. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo žalbe Odboru za državnu službu. Žalba se predaje Ustavnom sudu Republike Hrvatske neposredno ili preporučeno poštom u roku 15 dana, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave rješenja o prijmu na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se mobilnim uređajima.

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami.

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Datum i vrijeme provjere poznavanja stranog jezika i osposobljenosti za rad na računalu bit će određeni naknadno.

Pravni izvori za pripremu prve provjere znanja (testiranja):
a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 18/97., 6/99., 8/99. - pročišćeni tekst, 14/02., 1/06. i 13/17.),
d) praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske - dostupna na www.usud.hr.

Kandidati trebaju na pisanu provjeru znanja ponijeti Ustav Republike Hrvatske i Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanja Trgovac
voditeljica Savjetničke službe