Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto u Službi za prethodni ispitni postupak - samostalni ustavnosudski savjetnik - 2 izvršitelja/izvršiteljice, Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - spremačica - jedan izvršitelj/ica - radno mjesto IV. vrste

 

Rješenje o prijmu u državnu službu - Katić Nikolina

Rješenje o prijmu u državnu službu - Vukas Ivan

Rješenje o prijamu u državnu službu - Daria Kajić

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-28/2023-18
Zagreb, 3. kolovoza 2023.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku povodom natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto samostalnog ustavnosudskog savjetnika u Službi za prethodni ispitni postupak - 2 izvršitelja/izvršiteljice objavljenog u "Narodnim novinama" broj 75/23 od 7. srpnja 2023., na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu, upućuje sukladno članku 8. stavku 4. podstavka 3. na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete sukladno objavljenom natječaju.

Testiranje će započeti dana

4. rujna 2023. godine s početkom u 10.00 sati

u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom u postupku.

I. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj (Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksa Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava)
- Provjera znanja stranog jezika pisanim testom i usmenom provjerom
- Provjera praktičnih sposobnosti i vještina rada na računalu, pretraživanja i korištenja podataka dostupnih na Internetu, te poznavanje aplikacije MS Word.
- Razgovor (intervju) s kandidatima o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi pri Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
c) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine" - Međunarodni ugovori broj 18/97., 6/99. - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02., 1/06. i 13/17.)
d) praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske (www.usud.hr) i Europskog suda za ljudska prava.

Mole se kandidati da prilikom dolaska na testiranje ponesu svoje primjerke gore navedenih pravnih izvora (osim prakse).

II. PRAVILA TESTIRANJA

1) Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zaraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2) Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3) Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljen ustavnosudski premet u povodu ustavne tužbe koji je jednak za sve kandidate za isto radno mjesto.
Pisana provjera znanja traje 180 minuta. Za provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.

Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4) U drugoj fazi kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja pristupit će provjeri praktičnih znanja stranog jezika i korištenja računala, čiji termin održavanja će biti naknadno određen. Kod provjere znanja stranog jezika kandidati sastavljaju kraći esej na zadanu temu te vode razgovor na stranom jeziku. Kandidati u tom dijelu provjere mogu ostvariti 0-10 bodova.
5) Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja stranog jezika pristupaju provjeri znanja, sposobnosti i vještina rada na računalu, praktičnom provjerom.
6) Kandidati koji su ostvarili u svakoj prethodnoj fazi testiranja najmanje 5 bodova upućuju se na intervju s Komisijom, koja kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi pri Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Rezultati intervjua boduju se od 0-10 bodova.
7) Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
8) Komisija dostavlja predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.
9) Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavit će se svim kandidatima javnom objavom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr
10) Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
11) Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.
12) Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu putem Ustavnog suda Republike Hrvatske, u roku 15 dana od dana dostave rješenja putem web stranice Ministarstva pravosuđa i uprave.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-28/2023-6
Zagreb, 5. srpnja 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 01/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17. i 89/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/23-02/17, URBROJ: 514-08-01-02/05-23-03, Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

na radno mjesto u Službi za prethodni ispitni postupak:
- samostalni ustavnosudski savjetnik - 2 izvršitelja/izvršiteljice

Stručni uvjeti:

1) završen sveučilišni diplomski studij prava
2) položen pravosudni ispit
3) najmanje
a) dvije godine radnog iskustva na poslovima nižeg ustavnosudskog savjetnika, ili
b) tri godine radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda,
ili
c) pet godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima, odvjetnika, javnog bilježnika ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili pravobraniteljstvu Republike Hrvatske,
ili
d) sedam godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima,
4) znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
5) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika diplome ili svjedodžbe,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove i dr.)
- dokaz o položenome pravosudnom ispitu
- dokaz o znanju stranog jezika (ako postoji)
- dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji)
- preslik rješenja ili potvrdu o priznatom statusu - kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb - s naznakom: "Prijava na javni natječaj - samostalni ustavnosudski savjetnik".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela - predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani test u prvoj fazi). U drugoj fazi testiranja provjerava se znanje stranog jezika pisanim testom i razgovorom na stranom jeziku, te provjera znanja rada na računalu (praktičnom provjerom znanja). Komisija će na razgovor (intervju) pozvati kandidate koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr, u rubrici "Poslovanje", podrubrika "Zapošljavanje" istovremeno s objavom javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr u rubrici "Poslovanje", podrubrika "Zapošljavanje".

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja javnog natječaja sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18.).

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-28/2023-7
Zagreb, 5. srpnja 2023.

Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17. i 89/19.) te Javnog natječaja broj: SuT-K-28/2023-6 od 3. srpnja 2023. Ustavni sud Republike Hrvatske, objavljuje

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
na radno mjesto I. vrste - samostalni ustavnosudski savjetnik (2 izvršitelja/ice)

OPIS POSLOVA

Služba za prethodni ispitni postupak
Samostalni ustavnosudski savjetnik

Obavlja poslove iz djelokruga Službe; obrada složenijih ustavnosudskih predmeta U-III vezano uz utvrđivanje drugih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama

PODACI O PLAĆI
Podaci vezani uz plaću radnog mjesta propisani su Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18., 8/19., 80/20., 125/20., 144/20., 12/22. i 82/22.) pod točkom B.a.3.2. te koeficijent iznosi 3,217.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

I. OPĆA PRAVILA TESTIRANJA

1. U prvoj fazi provodi se testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj na način:
a) provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova teorije i prakse ustavnog sudovanja i prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih znanja bitnih za obavljanje poslova samostalnog ustavnosudskog savjetnika u Službi za prethodni ispitni postupak (provjera znanja pisanim putem - izradom nacrta odluke kojom se dovršava postupak pokrenut ustavnom tužbom),
u drugoj fazi:
b) provjera poznavanja stranih jezika (pisana i usmena provjera) te
c) provjera osposobljenosti za rad na računalu (praktična provjera).

2. Prije pristupanja provjeri od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.

3. Za svaku pojedinu provjeru iz točke 1. kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je za svaki pojedini dio provjere ostvario najmanje 5 bodova. Lista kandidata koji su uspješno položili sve provjere, bit će objavljena na mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr, rubrika "Poslovanje", podrubrika "Zapošljavanje".

4. Kandidati koji su uspješno položili sve provjere, odnosno test u cjelini, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz natječaja. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

5. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

6. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo žalbe Odboru za državnu službu pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63. Žalba se predaje Ustavnom sudu Republike Hrvatske neposredno ili preporučeno poštom u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se mobilnim uređajima.

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami.

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Datum i vrijeme provjere poznavanja stranih jezika i osposobljenosti za rad na računalu bit će određeni naknadno.

Pravni izvori za pripremu prve provjere znanja (testiranja):
a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 18/97., 6/99., 8/99. - pročišćeni tekst, 14/02. i 1/06.),
d) praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske - dostupna na www.usud.hr,
e) praksa Europskog suda za ljudska prava - dostupna na https://hudoc.echr.coe.int/

Kandidati trebaju na pisanu provjeru znanja ponijeti Ustav Republike Hrvatske i Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanja Trgovac
voditeljica Savjetničke službe

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-16/2023-5
Zagreb, 28. lipnja 2023.

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 27/17. i 89/19.) te sukladno mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/23-04/107, URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02, Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

O G L A S
za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

- spremačica - jedan izvršitelj/ica - radno mjesto IV. vrste

Stručni uvjeti:
1) NSS ili osnovna škola
2) najmanje jedna godina radnog iskustva.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Riječi i pojmovi koji imaju radno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muži i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e-adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni/e priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika rješenja ili potvrde o priznatom statusu - kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na oglas za prijam u državnu službu - radno mjesto spremačice".
Potpunom prijavom na oglas smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj oglas o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest s razlozima radi kojih se ne smatra kandidatom u postupku. Obavijest će se dostaviti putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi ili putem pošte.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužna je, u prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17., 98/19. i 83/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine", 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune.

Izbor kandidata za prijam namještenika obavlja Komisija na temelju rezultata razgovora s kandidatima. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr zajedno sa ovim oglasom.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za održavanje istog na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru dostavi:
1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (troškove izdavanja snosi Ustavni sud Republike Hrvatske
3. izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.

Ako izabrani kandidat ne dostavi sve tražene dokaze u izvorniku smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i mrežnoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ovaj oglas objavit će se u oglasnom dijelu "Narodnih novina", na mrežnoj stanici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-16/2023-7
Zagreb, 28. lipnja 2023.

KOMISIJA
ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU

sukladno članku 4. stavku 3. alineji 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17. i 89/19.) objavljuje,

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18., 8/19., 80/20., 125/20., 144/20., 12/22. i 82/22.)

Služba za upravljanje imovinom
B.b.4.7. - spremačica
- poslovi čišćenja uredskog i drugog poslovnog prostora, okoliša i zelenih površina; drugi odgovarajući pomoćni poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za upravljanje imovinom.

PODACI O PLAĆI:
Koeficijent složenosti 0,828

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
- Intervju