Poziv na testiranje - javni natječaj za višeg ustavnosudskog referenta  

 

Rješenje o prijmu u državnu službu - Petak Buliga 

Rješenje o prijamu u državnu službu - Marina Berić, Kata Malešević 
 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
               Ured glavnog tajnika
Broj: SuT-K-26/2020-26
Zagreb, 9. travnja 2021.

 

Slijedom rješenja Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/21-01/236, URBROJ: 566-01/7-21-2 od 17. ožujka 2021. kojim se poništava rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o izboru kandidata, broj: SuT-K-26/2020-18 od 9. veljače 2021., nalaže se ponovno provođenje druge faze testiranja provjere znanja rada na računalu s kandidatima koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

Kandidatkinje koje su zadovoljile u prvoj fazi testiranja održanog 22. siječnja 2021. pozivaju se da pristupite na navedeno testiranje.

Testiranje se sastoji od prijepisa i diktata u MS Wordu, te poznavanja korištenja MS Excela i MS Worda, dana 16. travnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb.

Molimo Vas da pritom poštujemo propisane mjere zaštite od epidemije Covid-19.

Po provedenom testiranju kandidatkinje koje će zadovoljiti u drugoj fazi testiranja bit će pozvane na intervju s Komisijom za provedbu javnog natječaja.

Komisija za provedbu javnog natječaja

  

Poziv na testiranje 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-26/2020-15
Zagreb, 13. siječnja 2021.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku povodom natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljenog u "Narodnim novinama" broj 140/2020 od 16. prosinca 2020., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete sukladno objavljenom natječaju.

Testiranje će započeti dana

22. siječnja 2021. godine
s početkom u 9,00 sati - grupa A i u 11,00 sati - grupa B

u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4.

Radi zaštite od epidemije Covid-19 svi kandidati su dužni prilikom dolaska imati vlastitu zaštitnu masku koju će koristiti u vrijeme boravka u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom u postupku.

I. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj (Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, Uredba o uredskom poslovanju)
- Praktični dio testiranja - provjera sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu MS Word i izrada MS Excel tablice
- Razgovor (intervju) s kandidatima - o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi pri Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:
a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
c) Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.),
d) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.).

II. PRAVILA TESTIRANJA

1) Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zaraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2) Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem
3) Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pismena provjera znanja sastoji se od:
- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - 40 pitanja
Pisana provjera znanja traje 90 minuta. Za provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za pismenu provjeru znanja iz svakog pravnog izvora dobili najmanje 5 bodova.

Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4) Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja pristupiti će praktičnom dijelu testiranja, čiji termin održavanja će biti naknadno određen. U praktičnom dijelu testiranja provjeravat će se sposobnost i vještina pisanja teksta na računalu (MS Word) i izrada primjera tablice (MS Excel). Kandidati na praktičnom dijelu provjere mogu ostvariti 0-10 bodova posebno iz pisanja teksta i posebno iz izrade tablice.
5) Deset (10) kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještini rada na računalu i pri tome ostvarili najviše bodova, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju).
6) Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se od 0-10 bodova.
7) Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
8) Komisija dostavlja predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.
9) Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavit će se svim kandidatima javnom objavom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr
10) Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
11) Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.
12) Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijetu žalbu Odboru za državnu službu putem Ustavnog suda Republike Hrvatske, u roku 15 dana od dana dostave rješenja putem web stranice Ministarstva pravosuđa i uprave.
13) Na testiranje se pozivaju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su pravodobno podnijeli svoje prijave.
14) Opis poslova:
Služba za ustavnosudsko poslovanje
B.b.2.5. - viši ustavnosudski referent
- osnivanje novih spisa; vođenje imenika podnositelj; unos podataka u Upisnike "U" - knjige, "Su" - upisnik o objavi oduka u "Narodnim novinama"; postupanje s podnescima; vođenje interne dostavne knjige, praćenje objave odluka i rješenja Ustavnog suda; osnivanje i vođenje "R" - upisnika; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.
15)Podaci o plaći:
Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, broj: SuT-A-10/2014 od 20. kolovoza 2014. ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17., 18/18., 8/19., 80/20. i 125/20.).
Koeficijent složenosti 1,381.

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu

 

Poziv na razgovor kandidatkinjama 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu
na neodređeno vrijeme na namješteničko radno mjesto

POZIV NA RAZGOVOR
KANDIDATKINJAMA

koje su podnijele pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 16. prosinca 2020. godine na web-stranici Ministarstva uprava i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske, Biltenu HZZ-a i Narodnim novinama
za sljedeće radno mjesto:

1. Služba za upravljanje imovinom
- spremačica - 2 izvršitelja/izvršiteljice, mjesto rada Zagreb

Razgovor će se održati dana 27. siječnja 2021. godine, s početkom u 10.00 sati u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa bit će obaviješteni telefonom odnosno e-poštom.

Komisija za provedbu postupka prijma

  

Javni natječaj za radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-26/2020-5
Zagreb, 15. prosinca 2020.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17. i 89/19.), uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-02/20-01/398, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-4 od 29. listopada 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/86, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 3. prosinca 2020., Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:
- viši ustavnosudski referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje (Odjel pisarnica) - 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu,
ili
1) srednja stručna sprema,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik diplome/svjedodžbe,
- dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- preslik ugovora o radu ili ugovora o djelu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje dvije odnosno pet godina (naziv radnog mjesta s opisom poslova, potrebnoj stručnoj spremi i trajanje rada)
- dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto viši ustavnosudski referent - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17. i 98/19.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) s time da se dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti osobe kojima je: a) zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj prestao na temelju izvršnog rješenja o: 1. prestanku službe po sili zakona, 2. prestanku službe otkazom ili 3. izvanrednom otkazu te b) radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika, i to u slučaju: 1. redovitog otkaza ugovora o radu kada je ugovor o radu otkazao radnik, 2. redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika ili 3. izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže radnik zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i upućuje ih na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), testiranja osposobljenosti za rad na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr u rubrici pod nazivom »Poslovanje" podrubrici "Zapošljavanje« istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr u rubrici pod nazivom »Poslovanje«, podrubrici "Zapošljavanje".

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske

Oglas za radno mjesto spremačice (2 izvršitelja/izvršiteljice) na neodređeno vrijeme

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-23/2020-2
Zagreb, 15. prosinca 2020.

Na temelju članaka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 73. stavka 2. točke 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17. i 89/19.), uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-02/20-01/398, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-4 od 29. listopada 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/86, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 3. prosinca 2020., Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje


O G L A S

za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Službu za upravljanje imovinom

- spremačica - dva (2) izvršitelj/ica - radno mjesto IV. vrste

Stručni uvjeti: 

1) NSS ili osnovna škola
2) najmanje jedna godina radnog iskustva.

Uvjeti za prijam u državnu službu:

- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Riječi i pojmovi koji imaju radno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muži i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva (2) mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e-adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni/e priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,
- dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na oglas za prijam u državnu službu - radno mjesto spremačice".
Potpunom prijavom na oglas smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili putem pošte.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužna je, u prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune.

Izbor kandidata za prijam namještenika obavlja Komisija na temelju rezultata razgovora s kandidatima. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr zajedno sa ovim oglasom.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za održavanje istog na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru dostavi:
1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (troškove izdavanja snosi Ustavni sud Republike Hrvatske
3. izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.

Ako izabrani kandidat ne dostavi sve tražene dokaze u izvorniku smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavcima 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će provedbu postupka oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i internetskoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ovaj oglas objavit će se u oglasnom dijelu "Narodnih novina", na internetskoj stanici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE