Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst

 

Redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, 15. siječnja 2015.

 

Tekst Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 7. studenoga 2003. te njegove izmjene i dopune

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE od 7. studenoga 2003. (Narodne novine br. 181/03.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 7. veljače 2006. (Narodne novine br. 16/06.)

Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 4. ožujka 2008. (Narodne novine br. 30/08.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 6. listopada 2009. (Narodne novine br. 123/09.)

Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. svibnja 2010. (Narodne novine br. 63/10.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 19. listopada 2010. (Narodne novine br. 121/10.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 4. veljače 2013. (Narodne novine br. 19/13.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. ožujka 2014. (Narodne novine br. 37/14.)

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske - pročišćeni tekst (Narodne novine br. 83/14.)

Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 23. prosinca 2014. (Narodne novine br. 2/15.)

 

POSLOVNIK
USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

"Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09.,
63/10., 121/10., 19/13., 37/14. i 2/15.

(pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2015.)

 

Redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske obuhvaća:

- Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 22. studenoga 2003. ("Narodne novine" broj 181/03.)

- Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 21. veljače 2006. ("Narodne novine" broj 16/06.)

- Poslovničku odluku o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 20. ožujka 2008. ("Narodne novine" broj 30/08.)

- Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 22. listopada 2009. ("Narodne novine" broj 123/09.)

- Poslovničku odluku o izmjeni Poslovnika Ustavnoga suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 1. lipnja 2010. ("Narodne novine" broj 63/10.)

- Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 19. listopada 2010. ("Narodne novine" broj 121/10.)

- Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. veljače 2013. ("Narodne novine" broj 19/13.)

- Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 1. travnja 2014. ("Narodne novine" broj 37/14.)

- Poslovničku odluku o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 15. siječnja 2015. ("Narodne novine" broj 2/15.)

 

P O S L O V N I K

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

(pročišćeni tekst)

Glava prva

OPĆE ODREDBE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Poslovnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), koje obuhvaća:

- ustavnosudska tijela,

- upravu Ustavnog suda.

(2) Poslovnikom se uređuju i temeljna pravila poslovanja vezana uz podneske kojima se sudionici ustavnosudskih postupaka i druge fizičke i pravne osobe obraćaju Ustavnom sudu.

SJEDIŠTE USTAVNOG SUDA

Članak 2.

(1) Sjedište Ustavnog suda je u Zagrebu, Trg sv. Marka 4.

(2) Ustavni sud zasjeda u Zagrebu, ali iznimno može, ako tako odluči, zasjedati i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj.

PEČAT I ZNAK USTAVNOG SUDA

Članak 3.

(1) Ustavni sud ima pečat okruglog oblika promjera 37 mm, koji se sastoji od grba Republike Hrvatske smještenog u sredini ispod kojega su u luku ispisane riječi: "Ustavni sud Republike Hrvatske", a stavlja se na sva pismena Ustavnog suda koja se otpremaju iz Ustavnog suda.

(2) Pečat Ustavnog suda koji se koristi za financijsko poslovanje Ustavnog suda, oblika i sadržaja istovjetnog onom iz stavka 1. ovog članka, ima promjer 24 mm.

(3) Oblik, sadržaj i vrste štambilja koji se koriste u ustavnosudskom poslovanju propisuju se Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(4) Ustavni sud može imati znak čiji se oblik, sadržaj i način uporabe određuju posebnim pravilima koja se donose na Sjednici Ustavnog suda.

JAVNOST DJELOVANJA USTAVNOG SUDA

Članak 4.

(1) Javnost djelovanja Ustavnog suda ostvaruje se:

1. objavom ustavnosudskih odluka, rješenja i izvješća (u daljnjem tekstu: odluke, rješenja i izvješća) u "Narodnim novinama" (članak 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, "Narodne novine" broj 99/1999., 29/2002., 49/2002. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon);

2. izdavanjem zbirki odluka, rješenja i izvješća;

3. nazočnošću predstavnika tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja na Sjednici Ustavnog suda te javnim i savjetodavnim raspravama u Ustavnom sudu, osim kad postoje razlozi za isključenje javnosti (članak 47. stavak 3. u vezi s člankom 21. Ustavnog zakona);

4. televizijskim i radio-prijenosom iz Ustavnog suda (članak 47. stavak 4. Ustavnog zakona);

5. dostavom službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja;

6. održavanjem konferencija za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja;

7. objavom ustavnosudske prakse, te važnijih podataka na internetskim stranicama Ustavnog suda (https://www.usud.hr).
[NN 37/14., čl. 8., 1. 4. 2014.]

(2) Na Sjednici Ustavnog suda te javnim i savjetodavnim raspravama u Ustavnom sudu mogu biti nazočni samo akreditirani novinari iz članka 61. ovog Poslovnika.

IMUNITET SUCA USTAVNOG SUDA

Članak 5.

(1) Sudac Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: sudac) ima imunitet kao i zastupnik u Hrvatskom saboru (članak 4. Ustavnog zakona).

(2) Sucu se izdaje imunitetna iskaznica u kojoj se nalazi njegova fotografija i podaci o identitetu, a koristi se za dokazivanje imunitetnih prava određenih člankom 126. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav).

(3) Sucu se izdaju i drugi službeni dokumenti i iskaznice potrebni za dokazivanje njegovog Ustavom utvrđenog položaja pred službenim osobama tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: državna tijela).

GUBITAK IMUNITETA SUCA USTAVNOG SUDA

Članak 6.

(1) Kad se steknu uvjeti za pritvor ili za pokretanje kaznenog postupka protiv suca, nadležno državno tijelo obvezno je prethodno zatražiti odobrenje Ustavnog suda (članak 4. stavak 3. Ustavnog zakona).

(2) Zahtjev za odobrenje iz stavka 1. ovog članka podnosi se predsjedniku Ustavnog suda, koji ga razmatra i o njemu podnosi izvješće na prvoj narednoj Sjednici Ustavnog suda.

(3) Na temelju izvješća predsjednika Ustavnog suda, suci na Sjednici Ustavnog suda donose odluku o odobrenju ili odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje pritvora, odnosno pokretanje kaznenog postupka protiv suca, koja se dostavlja podnositelju zahtjeva.

(4) Kad Ustavni sud odobri određivanje pritvora, odnosno pokretanje kaznenog postupka protiv suca, sudac može biti pritvoren, odnosno kazneni se postupak protiv njega može voditi samo za kažnjivo djelo za koje je dano odobrenje.

(5) Do okončanja pritvora, odnosno kaznenog postupka iz stavka 4. ovog članka imunitetna iskaznica suca pohranjuje se u Uredu predsjednika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: Ured predsjednika).

(6) Na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, suci na Sjednici Ustavnog suda mogu odlučiti da sudac protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ne obnaša dužnosti u Ustavnom sudu dok taj postupak traje (članak 4. stavak 5. Ustavnog zakona). Odluka se donosi većinom glasova svih sudaca, uz izuzeće suca protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak. 

PRAVILA DRŽAVNOG PROTOKOLA

Članak 7.

Kad Ustavni sud organizira određeno međunarodno savjetovanje ili kao domaćin ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju s međunarodnim sudovima, drugim ustavnim sudovima, odnosno najvišim nacionalnim sudovima koji imaju položaj ustavnog suda u drugim zemljama, na postupak prijema i boravka stranih sudionika u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Državni protokol.

 

Glava druga

USTROJSTVO USTAVNOSUDSKIH TIJELA

USTAVNOSUDSKA TIJELA

Članak 8.

(1) Ustavnosudska tijela su:

1. Sjednica Ustavnog suda;

2. vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 68. stavak 2. i članak 71. stavak 3. Ustavnog zakona);
[NN 123/09., čl. 1., 22. 10. 2009.]

3. vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 68. stavak 1. Ustavnog zakona);

4. vijeća za izborne sporove (članak 92. stavak 2. Ustavnog zakona);

5. vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca (članak 97. stavak 2. Ustavnog zakona).

(2) Ustavnosudske dužnosti u tijelima iz stavka 1. ovog članka obnašaju suci čiji je broj određen Ustavnim zakonom.

USTAVNOSUDSKE DUŽNOSTI

Članak 9.

(1) Ustavnosudske dužnosti su:

1. predsjednik Ustavnog suda:

2. zamjenik predsjednika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika);

3. predsjednici vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika (u daljnjem tekstu: predsjednici vijeća);

4. suci-izvjestitelji.

(2) Za vrijeme trajanja mandata, sudac izabran na dužnost predsjednika Ustavnog suda ne obnaša nijednu drugu dužnost iz stavka 1. ovog članka.

Odjeljak prvi
Sjednica Ustavnog suda, predsjednik Ustavnog suda i njegov zamjenik

SJEDNICA USTAVNOG SUDA

Članak 10.

Suci na Sjednici Ustavnog suda obavljaju sljedeće poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda:

1. donose Poslovnik, te njegove izmjene i dopune, dvotrećinskom većinom glasova svih sudaca;

2. biraju predsjednika Ustavnog suda u skladu s člankom 12. ovog Poslovnika;

3. na prijedlog Vlade, donose odluku o tome da predsjednik Hrvatskog sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike (članak 96. stavak 2. Ustava);

4. donose odluke i rješenja u postupcima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (članak 47. stavak 1. Ustavnog zakona);

5. donose zaključke o održavanju javne rasprave u postupcima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (članak 50. stavak 1. Ustavnog zakona);

6. donose odluke i rješenja u postupcima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u povodu ustavnih tužbi, te odluke i rješenja u izbornim sporovima u slučaju da na nadležnim vijećima nije postignuta jednoglasnost svih sudaca-članova vijeća ili u slučaju kad nadležno vijeće smatra da razmatrani predmet ima šire značenje (članci 68. stavak 4., 71. stavak 3. i 94. stavak 2. Ustavnog zakona);

7. rješavaju sukobe o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti (članci 81. i 82. Ustavnog zakona);

8. donose odluke u postupcima utvrđivanja odgovornosti predsjednika Republike (članak 84. Ustavnog zakona);

9. donose odluke u postupcima nadzora nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka (članak 85. Ustavnog zakona);

10. donose odluke, priopćenja i upozorenja i poduzimaju odgovarajuće mjere u postupcima nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma, te utvrđuju je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene ustavne pretpostavke za njegovo raspisivanje (članci 89., 95. i 96. Ustavnog zakona);

11. utvrđuju izvješća o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti (članak 104. stavak 2. Ustavnog zakona);

12. utvrđuju, temeljem nadzornih ovlasti, izvješća o donošenju propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa i odlučuju o njihovoj objavi u "Narodnim novinama" (članak 105. Ustavnog zakona).

Članak 11.

Osim poslova iz članka 10. ovog Poslovnika, suci na Sjednici Ustavnog suda:

1. imenuju zamjenika predsjednika u skladu s člankom 18. ovog Poslovnika;

2. imenuju članove vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika u skladu s člankom 23. stavkom 1. ovog Poslovnika (u daljnjem tekstu: vijeća);

3. imenuju predsjednike vijeća u skladu s člankom 28. ovog Poslovnika;

4. imenuju suca-izvjestitelja u predmetima koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika;
[NN 123/09., čl. 2., 22. 10. 2009.]

5. imenuju i razrješuju glavnog tajnika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: glavni tajnik) u skladu s člancima 71.a do 71.d ovog Poslovnika;
[NN 16/06., čl. 1., 21. 2. 2006.]

6. utvrđuju godišnji proračun;

7. donose financijski plan;

8. na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, utvrđuju tarifu za troškove postupka ako ih je podnositelj ustavne tužbe prouzročio svojom krivnjom (članak 80. Ustavnog zakona);

9. odlučuju o imenovanju stalnih znanstvenih savjetnika Ustavnog suda;

10. utvrđuju godišnji plan i raspored aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju;

11. raspravljaju i utvrđuju temeljna načela uprave Ustavnog suda u slučaju da raspravu predloži predsjednik Ustavnog suda;

12. obavljaju druge poslove utvrđene Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

PREDSJEDNIK USTAVNOG SUDA

Članak 12.

(1) Predsjednik Ustavnog suda bira se na Sjednici Ustavnog suda tajnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od četiri godine (članak 15. Ustavnog zakona).

(2) Pravo kandidiranja za predsjednika Ustavnog suda imaju svi suci. Sudac može biti biran za predsjednika Ustavnog suda više puta.

(3) Ako u postupku glasovanja nijedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih sudaca, glasovanje se ponavlja, a u drugom krugu glasuje se za dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. U slučaju da su dva ili više kandidata u prvom krugu dobila jednak najveći broj glasova, svi oni imaju pravo biti birani u drugom krugu. Glasovanje se ponavlja sve dok na izborima ne ostanu dva kandidata s najvećim brojem glasova.

(4) Ako nijedan od dva kandidata s najvećim brojem glasova ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se za ta dva kandidata ponavlja najviše tri puta. Ako u tri provedena kruga glasovanja nijedan od njih ne dobije potreban broj glasova, izbori se u cijelosti ponavljaju, što obuhvaća i ponovljeni postupak kandidiranja svih sudaca.

Članak 13.

(1) Predsjednik Ustavnog suda zastupa i predstavlja Ustavni sud pred državnim tijelima Republike Hrvatske, te drugim domaćim i međunarodnim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu.

(2) Predsjednik Ustavnog suda brine se za: - očuvanje neovisnog položaja Ustavnog suda o svim državnim tijelima, - očuvanje samostalnosti u raspoređivanju sredstava, utvrđenih u državnom proračunu u skladu s godišnjim proračunom Ustavnog suda i zakonom, radi ostvarivanja ustavnih zadaća ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i nesmetanog djelovanja i poslovanja Ustavnog suda.

(3) Radi ostvarivanja zadaća iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Ustavnog suda može se prema potrebi savjetovati sa sucima.

Članak 14.

Predsjednik Ustavnog suda obavlja sljedeće poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda:

1. priprema, saziva i predsjedava sjednicama Ustavnog suda, te daje dozvole za televizijski i radio-prijenos iz Ustavnog suda (članak 47. Ustavnog zakona);

2. na temelju zaključka donesenog na Sjednici Ustavnog suda, zakazuje javnu raspravu i vodi je (članci 50. stavak 2. i 51. stavak 1. Ustavnog zakona);

3. upućuje zahtjev, odnosno prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom te druge podneske iz članka 17. Ustavnog zakona na obradu sucu-izvjestitelju (članak 41. Ustavnog zakona);

4. određuje novog suca-izvjestitelja u pojedinom ustavnosudskom predmetu pod uvjetima propisanim člankom 46. stavkom 4. ovog Poslovnika;

5. potpisuje odluke, rješenja i izvješća donesena na Sjednici Ustavnog suda;

6. potpisuje zapisnike sa Sjednice Ustavnog suda, te pojedinačne izvode iz zapisnika o zaključcima i glasovanju o svakoj donesenoj odluci, rješenju i izvješću;

7. saziva i predsjedava stručnim sastancima;

8. skrbi o pravilnoj i učinkovitoj provedbi ustavnosudskih postupaka;

9. obavlja druge poslove utvrđene Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

Članak 15.

Podnesci iz članka 14. točke 3. ovog Poslovnika upućuju se sucima-izvjestiteljima i raspoređuju ustavnosudskim savjetnicima prema abecednom redu prezimena sudaca i ustavnosudskih savjetnika. Iznimno, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je predmet uputiti na obradu sucu, odnosno rasporediti ga ustavnosudskom savjetniku i izvan utvrđenog rasporeda, uvažavajući njihova uža stručna usmjerenja.

Članak 16.

(1) Predsjednik Ustavnog suda predlaže sucima pokretanje postupka radi utvrđivanja trajnog gubitka sposobnosti suca da obnaša svoju dužnost (članak 12. stavak 3. Ustavnog zakona) i donošenje odluke o udaljenju suca od obnašanja dužnosti (članak 13. stavak 2. Ustavnog zakona) na Sjednici Ustavnog suda.

(2) Predsjednik Ustavnog suda obavještava suce o pristigloj obavijesti o pritvoru suca zatečenog u činjenju kažnjivog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina (članak 4. stavak 4. Ustavnog zakona) na Sjednici Ustavnog suda.

(3) Predsjednik Ustavnog suda obavještava predsjednika Hrvatskog sabora o nastupu činjenica iz članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Ustavnog zakona.

Članak 17.

(1) Predsjednik Ustavnog suda je čelnik uprave Ustavnog suda kojemu za svoj rad i upravljanje organizacijskim jedinicama neposredno odgovaraju glavni tajnik i predstojnik Ureda predsjednika.

(2) Predsjednik Ustavnog suda:

1. donosi Pravilnik o radu Ureda predsjednika, Pravilnik o radu Glavnog tajništva, Odluku o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu, te druge opće akte iz svoje nadležnosti;

2. odlučuje o osnivanju i sastavu povjerenstava i drugih radnih tijela u Ustavnom sudu u skladu s mjerodavnim zakonima i općim aktima Ustavnog suda;

3. na prijedlog glavnog tajnika ili ovlaštenog pomoćnika glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove, donosi odluke o raspoređivanju sredstava utvrđenih u državnom proračunu u skladu s godišnjim proračunom Ustavnog suda i zakonom;
[NN 19/13., čl. 1., 26. 2. 2013.]

4. donosi rješenje o prijmu u državnu službu i rasporedu na radno mjesto predstojnika Ureda predsjednika, te rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe predstojnika Ureda predsjednika;
[NN 16/06., čl. 2., 21. 2. 2006.]

5. donosi rješenja o prigovoru protiv rješenja glavnog tajnika o prijamu u državnu službu i rasporedu na radna mjesta, te protiv rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe savjetnika i drugih službenika i namještenika;

6. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o imenovanju savjetnika na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika;

7. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o postavljenju ustavnosudskih savjetnika na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika;

8. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o visini položajnog dodatka na osnovnu plaću savjetnika imenovanih na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika, odnosno stalnog godišnjeg dodatka na osnovnu plaću ustavnosudskih savjetnika postavljenih na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika, te nadređenih službenika i onih koji rade na poslovima s povećanim stupnjem odgovornosti u Ustavnom sudu, u skladu s ovlašću Ustavnog suda da samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u okviru godišnjeg proračuna Ustavnog suda (članak 2. stavak 2. Ustavnog zakona).

(3) Predsjednik Ustavnog suda potpisuje odluke i druge akte o poslovanju Ustavnog suda donesene na Sjednici Ustavnog suda te obavlja druge poslove određene zakonima, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA

Članak 18.

(1) Zamjenik predsjednika imenuje se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, uz prethodnu suglasnost predloženika, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) U slučaju da sudac predložen za zamjenika predsjednika ne dobije većinu glasova svih sudaca, predsjednik Ustavnog suda dužan je u roku 30 dana umjesto njega predložiti drugog suca na tu dužnost.

Članak 19.

(1) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Ustavnog suda u razdoblju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove za koje ga predsjednik Ustavnog suda ovlasti.

(2) U razdoblju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Ustavnog suda i njegovog zamjenika, poslove iz nadležnosti predsjednika Ustavnog suda obavlja najstariji sudac.

STRUČNI SASTANCI

Članak 20.

(1) Stručni sastanci redoviti su radni sastanci sudaca na kojima se provode stručne rasprave radi zauzimanja stajališta o pravnim pitanjima važnim za ustavnosudsko odlučivanje.

(2) Na stručnim sastancima raspravlja se o nacrtima odluka, rješenja i izvješća koja su suci-izvjestitelji dostavili predsjedniku Ustavnog suda radi upućivanja na Sjednicu Ustavnog suda.

(3) Radi ocjene je li određeni nacrt odluke, rješenja ili izvješća, o kojem su na stručnom sastanku izneseni različiti stavovi sudaca, podoban za upućivanje na Sjednicu Ustavnog suda, predsjednik Ustavnog suda može na stručnom sastanku zatražiti očitovanje sudaca u obliku prethodnog glasovanja o predloženom nacrtu odluke, rješenja ili izvješća, koje je po svojoj naravi i učincima neobvezujuće.

(4) Na poziv predsjednika Ustavnog suda, na stručnim sastancima nazočni su glavni tajnik i ustavnosudski savjetnici, koji mogu sudjelovati u raspravi.

Članak 21.

Osim poslova navedenih u članku 20. ovog Poslovnika, na stručnim sastancima:

1. provodi se prethodna rasprava o pitanjima poslovanja Ustavnog suda o kojima odlučuju suci na Sjednici Ustavnog suda;

2. predsjednik Ustavnog suda upoznaje suce s najvažnijim pitanjima poslovanja Ustavnog suda iz svoje nadležnosti;

3. provodi se rasprava o odnosima i suradnji Ustavnog suda s domaćim i međunarodnim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu;

4. podnose se usmena izvješća o obavljenim posjetima, te domaćim i međunarodnim susretima kojima je prisustvovao jedan ili više sudaca ili se suce upoznaje s podnesenim pisanim izvješćima sa službenih putovanja koja su upućena predsjedniku Ustavnog suda;

5. raspravljaju se druga pitanja važna za poslovanje i ostvarenje ustavnog položaja Ustavnog suda.

Članak 22.

(1) Na stručnom sastanku vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka služi za unutarnje potrebe Ustavnog suda radi međusobnog usuglašavanja rada sudaca, ustavnosudskih savjetnika i stručnih službi, te unapređenja poslovanja Ustavnog suda u cjelini.

(3) Podaci sadržani u zapisniku iz stavka 1. ovog članka nisu dostupni javnosti.

Odjeljak drugi
Vijeća i predsjednici vijeća, suci-izvjestitelji

OPĆE ODREDBE O VIJEĆIMA

Članak 23.

(1) Vijeća su stalna ustavnosudska tijela čiji se članovi imenuju na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca.

(2) Vijeća iz članaka 24. do 26. ovog Poslovnika donose odluke i rješenja jednoglasno i u punom sastavu (članak 68. stavak 3. Ustavnog zakona), a vijeća iz članka 27. ovog Poslovnika donose odluke i rješenja većinom glasova svih članova vijeća (članak 98. stavak 2. Ustavnog zakona).

(3) Ako je zbog naravi posla potrebno održati sjednicu vijeća, a izvjesna je odsutnost pojedinog suca koji je član vijeća ili je sudac, koji je član vijeća, najavio da će se uzdržati od glasovanja u predmetu koji je na dnevnom redu, predsjednik Ustavnog suda odredit će suca koji će za tu priliku na sjednici vijeća zamijeniti odsutnog suca, odnosno suca koji je najavio da će se u određenom predmetu uzdržati od glasovanja.

(4) Na poziv predsjednika vijeća, na sjednicama vijeća nazočni su glavni tajnik i ustavnosudski savjetnici, koji mogu sudjelovati u raspravi.

VIJEĆA ZA RJEŠAVANJE PRETPOSTAVKI ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA
[NN 123/09., čl. 3., 22. 10. 2009.]

Članak 24.
[NN 123/09., čl. 3., 22. 10. 2009.]

(1) Vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljena od po troje sudaca, donose rješenja o odbacivanju i obustavi postupaka u slučaju kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 19. stavak 4., članak 32., članak 68. stavak 2., članak 71. stavak 2., članak 72. i članak 79. Ustavnog zakona).

(2) Odluku o broju i sastavu vijeća iz stavka 1. ovog članka donosi Sjednica Ustavnog suda na prijedlog predsjednika.

VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA

Članak 25.

U Ustavnom sudu ustrojavaju se vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljena od po šestero sudaca, koja odlučuju je li osporenim pojedinačnim aktom iz članka 62. stavka 1. i članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona povrijeđeno ustavno pravo podnositelja istaknuto u njegovoj pravodobnoj i dopuštenoj ustavnoj tužbi podobnoj za ustavnosudsko odlučivanje.
[NN 63/10., čl. 1., 1. 6. 2010.]

VIJEĆA ZA IZBORNE SPOROVE

Članak 26.

(1) U Ustavnom sudu ustrojavaju se četiri vijeća za izborne sporove, sastavljena od po troje sudaca, koja zasjedaju u razdoblju provedbe redovitih ili izvanrednih izbora za predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatski sabor i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
[NN 123/09., čl. 4., 22. 10. 2009.]

(2) Vijeća iz stavka 1. ovog članka odlučuju o žalbama protiv rješenja nadležnih izbornih povjerenstava u zaštiti izbornog prava (članci 91. do 94. Ustavnog zakona).

(3) Vijeća iz stavka 1. ovog članka zasjedaju i u razdoblju provedbe državnog referenduma (članak 96. Ustavnog zakona).

VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O ŽALBAMA PROTIV ODLUKA O RAZRJEŠENJU SUDAČKE DUŽNOSTI I
ODLUKA O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI SUCA

Članak 27.

(1) U Ustavnom sudu ustrojavaju se dva vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca redovnih sudova, sastavljena od po šestero sudaca.

(2) Ako na sjednici vijeća iz stavka 1. ovog članka za odluku koju je predložio sudac- izvjestitelj nije glasovala većina sudaca ili je za odluku glasovalo troje sudaca, a troje je bilo protiv predložene odluke, smatrat će se da odluka nije donesena. U tom slučaju, predsjednik vijeća dostavlja predmet predsjedniku Ustavnog suda koji ga upućuje na Sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.

PREDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 28.

(1) Predsjednici vijeća imenuju se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca.

(2) Predsjednici vijeća imenuju se između sudaca koji su članovi vijeća na razdoblje od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

Članak 29.

Predsjednik vijeća:

1. priprema i predlaže dnevni red sjednica vijeća;

2. saziva i vodi sjednice vijeća;

3. potpisuje odluke i rješenja donesena na sjednici vijeća;

4. potpisuje zapisnike sa sjednica vijeća i pojedinačne izvode iz zapisnika o zaključcima i glasovanju o svakoj donesenoj odluci i rješenju;

5. na stručnom sastanku sudaca iznosi i obrazlaže jednoglasno prihvaćene zaključke vijeća kojima se predlažu rješenja za ubrzanje ustavnosudskih postupaka i mjere za djelotvornije usklađivanje rada dva ili više vijeća s istovjetnom nadležnošću.

SUCI-IZVJESTITELJI

Članak 30.

(1) Ustavnosudske postupke provode suci (članak 20. stavak 1. Ustavnog zakona).

(2) Sudac koji provodi ustavnosudski postupak obnaša u tom postupku dužnost suca- izvjestitelja i odgovoran je za pravnu obradu predmeta.

(3) Sudac-izvjestitelj, odnosno sudac koji ga zamjenjuje supotpisuje izvornike odluka, rješenja i izvješća.

(4) Sudac koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika, odnosno predsjednika vijeća može obnašati dužnost suca-izvjestitelja u smanjenom opsegu u skladu s odlukom koja se donosi na Sjednici Ustavnog suda.

Članak 31.

(1) U ustavnosudskom postupku u kojem obnaša dužnost suca-izvjestitelja, sudac je ovlašten:

1. utvrđivati razloge za isključenje javnosti u postupku i navesti ih u referatu iz stavka 2. ovog članka (članak 21. Ustavnog zakona);

2. predlagati na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća donošenje odluke o sudioniku koji će snositi troškove ustavnosudskog postupka (članak 23. Ustavnog zakona);

3. zahtijevati isprave i obavijesti potrebne za provedbu postupka, te na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti izdavanje naloga za oduzimanje isprava u slučaju neudovoljavanja opetovanom zahtjevu za njihovu dostavu (članak 25. Ustavnog zakona);

4. tražiti stručna mišljenja o pojedinim predmetima od znanstvenih savjetnika Ustavnog suda;

5. nakon obrade predmeta, podnijeti nacrt odluke, rješenja ili izvješća predsjedniku Ustavnog suda, odnosno predsjedniku nadležnog vijeća u pisanom obliku (članak 46. Ustavnog zakona);

6. na Sjednici Ustavnog suda i sjednici nadležnog vijeća usmeno obrazložiti nacrte odluka, rješenja i izvješća i prema potrebi dati dopunska obrazloženja ili za to ovlastiti ustavnosudskog savjetnika (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona);

7. na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti objavu odluke ili rješenja čija objava u "Narodnim novinama" nije obvezna (članak 29. stavak 2. Ustavnog zakona);

8. ocijeni li potrebnim, na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti tijelo kojem bi trebalo povjeriti provedbu ili način provedbe odluke, odnosno rješenja (članak 31. stavci 4. i 5. Ustavnog zakona).

(2) Uz nacrt odluke, rješenja ili izvješća iz stavka 1. točke 5. ovog članka, sudac- izvjestitelj prilaže pisani referat koji sadrži osnovne podatke o predmetu, dotadašnju ustavnosudsku praksu u istim ili sličnim predmetima i obrazloženje spornih pravnih pitanja vezanih uz predmet (u daljnjem tekstu: referat).

Članak 32.

Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugog propisa s Ustavom i zakonom, ovlašten je:

1. predložiti dostavu zahtjeva, odnosno prijedloga na odgovor tijelu koje je donijelo osporeni propis (članak 42. stavak 1. Ustavnog zakona);

2. na Sjednici Ustavnog suda predložiti privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa čija se ustavnost, odnosno ustavnost i zakonitost ocjenjuje (članak 45. Ustavnog zakona);

3. sazvati savjetodavnu raspravu i o njoj izvijestiti predsjednika Ustavnog suda (članak 49. stavak 2. Ustavnog zakona);

4. na javnoj raspravi, koju zakazuje i vodi predsjednik Ustavnog suda, izvijestiti o činjeničnom i pravnom stanju u predmetu zbog kojega je javna rasprava zakazana (članak 51. Ustavnog zakona).

Članak 33.

(1) Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnoj tužbi, ovlašten je: - pozvati podnositelja nerazumljive ili nepotpune ustavne tužbe da je u određenom roku dopuni ili ispravi (članak 69. alineja 1. Ustavnog zakona).
[NN 123/09., čl. 5., 22. 10. 2009.]

(2) Iznimno, sudac-izvjestitelj iz članka 82. ovog Poslovnika može ovlastiti voditelja Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, odnosno voditelja Centra za evidenciju i dokumentaciju da pozove podnositelja nerazumljive ili nepotpune ustavne tužbe da je u određenom roku dopuni ili ispravi.
[NN 123/09., čl. 5., 22. 10. 2009.]

Članak 34.

(1) Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za odlučivanje o ustavnoj tužbi ovlašten je:

1. na prijedlog podnositelja ustavne tužbe, na nadležnom vijeću predložiti odgodu ovrhe do donošenja odluke o ustavnoj tužbi (članak 67. stavak 2. Ustavnog zakona);

2. dostaviti, prema potrebi, primjerak ustavne tužbe zainteresiranim osobama i pozvati ih da se o njoj izjasne (članak 69. alineja 2. Ustavnog zakona);

3. zahtijevati, prema potrebi, dostavu spisa koji se odnosi na predmet ustavne tužbe, odnosno dostavu izvješća o povredama ustavnih prava učinjenih osporenim aktom (članak 69. alineja 3. Ustavnog zakona);

4. na nadležnom vijeću predložiti da se podnositelju koji nije uspio s ustavnom tužbom naloži naknada troškova postupka prema tarifi iz članka 11. točke 8. ovog Poslovnika, ako ih je podnositelj prouzročio svojom krivnjom (članak 80. Ustavnog zakona).

(2) Iznimno, sudac-izvjestitelj može ovlastiti ustavnosudskog savjetnika koji s njim surađuje na obradi predmeta da zahtijeva dostavu spisa, odnosno izvješća iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Članak 35.

Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi žalbeni ustavnosudski postupak iz članka 97. i članka 98. Ustavnog zakona dužan je:

1. osigurati strankama u postupku (Državnom sudbenom vijeću i žalitelju) dostavu podnesaka koje zaprimi od suprotne strane (članak 99. stavak 2. Ustavnog zakona);

2. zatražiti pisano očitovanje od osoba čije je očitovanje predložio žalitelj (članak 99. stavak 3. Ustavnog zakona);

3. osigurati donositelju osporene odluke pravo pisanog odgovora na očitovanja iz točke 2. ovog članka (članak 99. stavak 3. Ustavnog zakona).

Odjeljak treći
Prestanak ustavnosudskih dužnosti

RAZLOZI ZA PRESTANAK USTAVNOSUDSKIH DUŽNOSTI

Članak 36.

(1) Ustavnosudske dužnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 1. do 3. ovog Poslovnika prestaju:

1. protekom vremena na koje je sudac izabran, odnosno imenovan na dužnost;

2. ostavkom suca na dužnost na koju je izabran, odnosno imenovan;

3. prestankom dužnosti suca.

(2) Sucu prestaje dužnost suca-izvjestitelja pod pretpostavkama propisanim člankom 46. stavkom 4. ovog Poslovnika.

OSTAVKA NA DUŽNOST NA KOJU JE SUDAC IZABRAN, ODNOSNO IMENOVAN

Članak 37.

(1) Ustavnosudska dužnost predsjednika Ustavnog suda, zamjenika predsjednika i predsjednika vijeća prestaje istekom dana u kojem je sudac podnio pisanu ostavku na tu dužnost.

(2) Predsjednik Ustavnog suda podnosi pisanu ostavku sucima i upućuje je na Sjednicu Ustavnog suda, a zamjenik predsjednika i predsjednici vijeća podnose pisanu ostavku predsjedniku Ustavnog suda koji je upućuje na Sjednicu Ustavnog suda.

POSTUPAK NAKON ŠTO SUCU PRESTANE DUŽNOST PRIJE ISTEKA MANDATA

Članak 38.

(1) Kad je sucu prestala dužnost prije isteka mandata iz razloga navedenih u članku 36. stavku 1. točki 2. ili 3. ovog Poslovnika, izbor, odnosno imenovanje drugog suca na tu dužnost mora se provesti u roku 30 dana od dana prestanka dužnosti prethodnom sucu.

(2) U razdoblju iz stavka 1. ovog članka, dužnost predsjednika Ustavnog suda obnaša zamjenik predsjednika, dužnost zamjenika predsjednika obnaša najstariji sudac, a dužnost predsjednika vijeća obnaša sudac kojeg na tu dužnost privremeno imenuje predsjednik Ustavnog suda između članova vijeća.

Odjeljak četvrti
Poslovnički red na Sjednici Ustavnog suda

DOSTAVA POZIVA ZA SJEDNICU USTAVNOG SUDA

Članak 39.

Poziv, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, pripadajućom ustavnosudskom dokumentacijom i ostalim radnim materijalima, mora biti dostavljen sucima, glavnom tajniku i ustavnosudskim savjetnicima, koji su sudjelovali u obradi predmeta predloženih za dnevni red, najmanje tri dana prije održavanja Sjednice Ustavnog suda.

ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI USTAVNOG SUDA

Članak 40.

(1) Dužnost je svih nazočnih, kojima je pristup Sjednici Ustavnog suda dopušten temeljem članka 47. Ustavnog zakona, uvažavati poslovnički red pri zasjedanju Ustavnog suda.

(2) Predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti i izreći opomenu, a u najtežim slučajevima udaljiti iz raspravne dvorane s jedne točke dnevnog reda ili do okončanja Sjednice Ustavnog suda, glavnog tajnika, ustavnosudskog savjetnika, predstavnika tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja i drugu osobu, ako se ponaša protivno ili ometa primjenu poslovničkog reda iz članaka 41. do 46. ovog Poslovnika.

(3) Predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti i izreći opomenu sucu ako se sudac ponaša protivno ili ometa primjenu poslovničkog reda iz članaka 41. do 46. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda ovlašten je privremeno ili trajno prekinuti Sjednicu Ustavnog suda ako ocijeni da prilike u raspravnoj dvorani ne osiguravaju uredan i nesmetan poslovnički red njezina zasjedanja.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA SJEDNICE USTAVNOG SUDA

Članak 41.

(1) Nakon što predsjednik Ustavnog suda objavi da Ustavni sud zasjeda i predloži dnevni red, svaki sudac ima pravo predložiti dopunu, odnosno skidanje pojedinog predmeta s dnevnog reda uz usmeno obrazloženje prijedloga.

(2) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji je ujedno sudac-izvjestitelj, o tom se prijedlogu ne raspravlja niti se o njemu glasuje, nego se zapisnički utvrđuje da je predmet skinut s dnevnog reda.

(3) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji nije sudac-izvjestitelj u tom predmetu, a sudac-izvjestitelj prihvati prijedlog, odgovarajuće se primjenjuje stavak 2. ovog članka.

(4) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji nije sudac-izvjestitelj u tom predmetu, a sudac-izvjestitelj nije prihvatio prijedlog, odluka o skidanju predmeta s dnevnog reda donosi se većinom glasova svih sudaca.

Članak 42.

(1) Ako sudac predloži i usmeno obrazloži dopunu s jednom ili više novih točaka dnevnog reda, odluku o dopuni dnevnog reda donosi predsjednik Ustavnog suda.

(2) Prihvati li predsjednik Ustavnog suda prijedlog, dopunjeni dnevni red smatra se prijedlogom dnevnog reda predsjednika Ustavnog suda.

(3) Ne prihvati li predsjednik Ustavnog suda prijedlog, suci glasuju za prvotni, neizmijenjeni dnevni red predsjednika Ustavnog suda.

TIJEK SJEDNICE USTAVNOG SUDA

Članak 43.

(1) Predsjednik Ustavnog suda vodi Sjednicu Ustavnog suda prema prihvaćenom dnevnom redu u skladu s člankom 48. Ustavnog zakona.

(2) Dužina trajanja usmenog obrazloženja nacrta odluke, rješenja, odnosno izvješća koje na Sjednici Ustavnog suda izlaže sudac-izvjestitelj, odnosno ustavnosudski savjetnik (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona), nije vremenski ograničena, ali predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti suca-izvjestitelja, odnosno ustavnosudskog savjetnika na dužinu usmenog izlaganja ocijeni li ga neosnovano predugim.

(3) Prije otvaranja rasprave iz članka 48. stavka 3. Ustavnog zakona, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je:

- naznačiti dužinu trajanja cjelokupne rasprave o predmetu,

- odrediti dužinu trajanja rasprave pri prvom javljanju za riječ,

- odrediti dopušteni broj i dužinu trajanja replika na pojedinu raspravu.

(4) Pri određivanju vremenskih trajanja radnji iz stavka 3. ovog članka predsjednik Ustavnog suda uvažava složenost predmeta, te jasnoću, preglednost i iscrpnost obrazloženja nacrta odluke, rješenja, odnosno izvješća i uvodnog usmenog obrazloženja suca-izvjestitelja, odnosno ustavnosudskog savjetnika.

Članak 44.

(1) Ocijeni li da se sudac ili ustavnosudski savjetnik u raspravi bitno udaljio od sadržaja predmeta o kojem se raspravlja, predsjednik Ustavnog suda ga upozorava na tu činjenicu.

(2) U slučaju da sudac ili ustavnosudski savjetnik ne okonča svoju raspravu u naznačenom vremenu, predsjednik Ustavnog suda ga upozorava na istek vremena i određuje jednu minutu za okončanje i sažimanje rasprave. Nakon proteka tog vremena, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je prekinuti izlaganje suca ili ustavnosudskog savjetnika i dati riječ sljedećem sudioniku u raspravi.

(3) U slučaju da sudac ili ustavnosudski savjetnik ne okonča svoju repliku u naznačenom vremenu, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je nakon proteka vremena ostavljenog za repliku prekinuti suca ili ustavnosudskog savjetnika i dati riječ sljedećem sudioniku u raspravi.

POSTUPAK ODLUČIVANJA NA SJEDNICI USTAVNOG SUDA

Članak 45.

(1) Odluke, rješenja i izvješća donose se na Sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca (članak 27. stavak 1. Ustavnog zakona).

(2) Nakon završene rasprave o predmetu, predsjednik Ustavnog suda sažima prijedloge koji su izneseni u raspravi i poziva suca-izvjestitelja da se o njima očituje.

(3) Prijedlozi koje sudac-izvjestitelj prihvati smatraju se sastavnim dijelom predloženog nacrta odluke, rješenja ili izvješća suca-izvjestitelja.

(4) O prijedlozima koje sudac-izvjestitelj ne prihvati iznova se ne raspravlja, osim ako predsjednik Ustavnog suda ne odluči drugačije.

(5) Nakon očitovanja suca-izvjestitelja, predsjednik Ustavnog suda stavlja predloženi nacrt odluke, rješenja ili izvješća suca-izvjestitelja na glasovanje.

Članak 46.

(1) Ne dobije li predloženi nacrt odluke, rješenja ili izvješća potrebnu većinu glasova, predmet se skida s dnevnog reda Sjednice Ustavnog suda, a predsjednik Ustavnog suda stavlja na glasovanje druge prijedloge iznesene u raspravi koje sudac-izvjestitelj nije prihvatio (članak 48. stavak 4. Ustavnog zakona).

(2) Nacrt odluke, rješenja ili izvješća dopunit će se ili izmijeniti u skladu s prijedlogom ili prijedlozima iz stavka 1. ovog članka za koje glasuje većina sudaca.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sudac-izvjestitelj može uvažiti stajalište većine sudaca, prihvatiti obradu drugog stajališta i izraditi novi nacrt odluke, rješenja ili izvješća usklađen sa stajalištem većine sudaca (članak 48. stavak 5. Ustavnog zakona).

(4) Ne prihvati li sudac-izvjestitelj obradu drugog stajališta i izradu novog nacrta odluke, rješenja ili izvješća usklađenog sa stajalištem većine sudaca iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Ustavnog suda zadužit će drugog suca da obradi predmet u skladu sa stajalištem većine sudaca i izradi novi nacrt odluke, rješenja ili izvješća (članak 48. stavak 5. Ustavnog zakona). Taj se sudac smatra novim sucem-izvjestiteljem, dok dotadašnjem sucu prestaje dužnost suca-izvjestitelja u tom predmetu, što se zapisnički utvrđuje.

ODGOVARAJUĆA PRIMJENA ODREDBI O POSLOVNIČKOM REDU
NA SJEDNICE VIJEĆA I STRUČNE SASTANKE

Članak 47.

Članci 39. do 46. ovog Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju i pri održavanju sjednica vijeća i stručnih sastanaka.

ZAPISNICI

Članak 48.

(1) Zapisnike na sjednicama Ustavnog suda, stručnim sastancima i sjednicama vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 3. do 5. ovog Poslovnika vodi voditelj Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: Centar) ili ovlašteni ustavnosudski savjetnik u Centru.

(2) Zapisnike na sjednicama Vijeća iz članka 8. stavka 1. točke 2. ovog Poslovnika vodi voditelj Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama ili ovlašteni ustavnosudski savjetnik u toj Službi.

(3) Zapisnike iz stavaka 1. i 2. ovog članka, kao i izvode iz zapisnika, supotpisuju zapisničar i predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ili sudac koji je predsjedavao Sjednicom Ustavnog suda, stručnim sastankom, odnosno sjednicom nadležnog vijeća.

USKLAĐIVANJE ODLUKA I RJEŠENJA S USTAVNOSUDSKOM PRAKSOM

Članak 49.

(1) Utvrdi li se da odluka, odnosno rješenje doneseno na Sjednici Ustavnog suda ili sjednici vijeća nije usklađeno s ustavnosudskom praksom, a još nije otpremljeno sudionicima u postupku, predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ovlašten je zaustaviti njegovu otpremu i vratiti ga sucu-izvjestitelju radi ispitivanja postoji li potreba daljnjeg rada na predmetu radi njegova usuglašavanja s ustavnosudskom praksom. Na prvoj narednoj Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća zapisnički se utvrđuje da je otprema odluke, odnosno rješenja zaustavljena i predmet vraćen sucu-izvjestitelju na preispitivanje.

(2) Nakon što preispita usklađenost odluke, odnosno rješenja iz stavka 1. ovog članka s ustavnosudskom praksom, sudac-izvjestitelj upućuje predmet na ponovno odlučivanje na Sjednicu Ustavnog suda, odnosno sjednicu nadležnog vijeća.

Odjeljak peti
Izdvojeno mišljenje, pisano obrazloženje suprotnog glasovanja i
uzdržavanje od glasovanja

IZDVOJENO MIŠLJENJE

Članak 50.

(1) Sudac ima pravo na izdvojeno mišljenje ako većina sudaca na Sjednici Ustavnog suda prihvati odluku ili rješenje čijoj se izreci i/ili čijem se obrazloženju sudac protivi.

(2) Sudac koji na Sjednici Ustavnog suda izdvoji mišljenje u pogledu izreke i/ili obrazloženja odluke ili rješenja i usmeno ga obrazloži na Sjednici Ustavnog suda, dužan ga je pisano obrazložiti (članak 27. stavak 4. Ustavnog zakona).

(3) Izdvojeno mišljenje može izraditi i više sudaca zajedno ako se protive izreci i/ili obrazloženju odluke ili rješenja zbog istovjetnih pravnih razloga koji su usmeno obrazloženi na Sjednici Ustavnog suda (skupno izdvojeno mišljenje). Skupno izdvojeno mišljenje potpisuju svi suci koji su izdvojili svoja mišljenja.

Članak 51.

(1) Izdvojeno mišljenje sudac je dužan usmeno najaviti na Sjednici Ustavnog suda nakon što predsjednik Ustavnog suda, poslije provedenog postupka glasovanja, objavi da je odluka, odnosno rješenje, čijoj se izreci i/ili obrazloženju sudac protivi, donesena.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, sudac koji je najavio izdvojeno mišljenje ima pravo istodobno zahtijevati da se donesena odluka ili rješenje, zajedno s izdvojenim mišljenjem, objavi u "Narodnim novinama" i u slučaju kad objava odluke ili rješenja nije obavezna prema članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

(3) Sudac je dužan pisano obrazložiti i dostaviti predsjedniku Ustavnog suda izdvojeno mišljenje u roku osam dana od dana donošenja odluke, odnosno rješenja na Sjednici Ustavnog suda.

(4) Do dostave izdvojenog mišljenja ili do isteka roka iz stavka 3. ovog članka, odluka, odnosno rješenje ne otprema se na objavu. Ako izdvojeno mišljenje nije dostavljeno predsjedniku Ustavnog suda do isteka roka iz stavka 3. ovog članka, odluka, odnosno rješenje otprema se radi objave u "Narodnim novinama", a naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje uvezuje se u ustavnosudski spis i čini njegov sastavni dio.

(5) Ovjerovljeni prijepis odluke, odnosno rješenja otprema se sudionicima u postupku i prije isteka roka iz stavka 3. ovog članka.

(6) Odredbe stavaka 1. do 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na skupno izdvojeno mišljenje više sudaca, te na izdvojeno mišljenje u postupcima u kojima se na Sjednici Ustavnog suda utvrđuju izvješća u skladu s člancima 104. i 105. Ustavnog zakona.

OBRAZLOŽENJE SUPROTNOG GLASOVANJA

Članak 52.

(1) Sudac ili više sudaca zajedno imaju pravo pisano obrazložiti i objaviti svoje mišljenje u slučaju kad su za odluku, rješenje ili izvješće glasovali suprotno većini sudaca, ali ga nisu posebno usmeno obrazlagali na Sjednici Ustavnog suda (članak 27. stavak 5. Ustavnog zakona).

(2) U slučaju pisanog obrazloženja suprotnog glasovanja iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju članci 50. i 51. ovog Poslovnika.

UZDRŽAVANJE OD GLASOVANJA

Članak 53.

(1) Sudac se ne može uzdržati od glasovanja, osim u slučaju kada je sudjelovao u donošenju zakona, drugog propisa ili odluke, odnosno rješenja koji su predmet odlučivanja (članak 27. stavak 6. Ustavnog zakona).

(2) Ako su ispunjene pretpostavke za uzdržavanje od glasovanja iz stavka 1. ovog članka, sudac je dužan prije održavanja Sjednice Ustavnog suda ili sjednice nadležnog vijeća o tome obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

(3) Ako je donošenje odluke ili rješenja u nadležnosti vijeća na kojem se odluke i rješenja donose jednoglasno, a sudac koji je član vijeća najavi da će se uzdržati od glasovanja u pojedinom predmetu koji je na dnevnom redu sjednice vijeća, predsjednik Ustavnog suda postupit će u skladu s člankom 23. stavkom 3. ovog Poslovnika.

Odjeljak šesti
Odluke, rješenja, izvješća i drugi ustavnosudski akti
[NN 37/14., čl. 1., 1. 4. 2014.]

OZNAČAVANJE USTAVNOSUDSKIH PREDMETA

Članak 54.

(1) Oznake ustavnosudskih predmeta su:

U-I - postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom;

U-II - postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;

U-III - postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;

U-IIIA - postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put zbog nerazumno dugog trajanja sudskog postupka na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske;
[NN 30/08., čl. 1., 20. 3. 2008.]

UIIIB - postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice;

U-IIIBi - postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put zbog neprovođenja istrage (nedjelotvorna istraga) kaznenih djela vezanih uz članak 2. (pravo na život) i članak 3. (zabrana mučenja) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
[NN 2/15., čl. 1., 15. 1. 2015.]

U-IIIVs - postupak u povodu ustavne tužbe protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je riješeno o žalbi u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku;
[NN 30/08., čl. 1., 20. 3. 2008.]

U-IV - postupak rješavanja sukoba o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;

U-V - postupak odlučivanja o odgovornosti predsjednika Republike;

U-VI - postupak nadzora nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka;

U-VII - postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora;
[NN 121/10., čl. 1., 19. 10. 2010.]

U-VIIA - rješavanje izbornih sporova koji nisu u djelokrugu sudova;

U-VIIR - postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog referenduma;
[NN 121/10., čl. 1., 19. 10. 2010.]

U-VIII - postupak privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koji se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se suglasnost s Ustavom, odnosno s Ustavom i zakonom ocjenjuje;

U-IX - postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o razrješenju sudaca;

U-IXA - postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudaca;

U-X - praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i izvješćivanje predsjednika Hrvatskog sabora o pojavama neustavnosti i nezakonitosti;

U-XA - nadzor nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa;

R - podnesci građana koji se odnose na pitanja o kojima Ustavni sud ne provodi postupak (razne predstavke i pritužbe građana na rad Ustavnog suda ili drugih državnih tijela, molbe za pomoć različitog sadržaja, pisma građana u kojima se iznose njihova stajališta o raznim pitanjima, preslike sudskih i upravnih spisa sa zamolbama za stručnu pomoć ili pravni savjet, itd.).

(2) U slučaju opsežnijeg povećanja broja zaprimljenih podnesaka kojima se pokreće ustavnosudski postupak unutar skupine predmeta označenih istom oznakom ili u sličnim slučajevima kad je to potrebno radi otklanjanja zastoja u radu Ustavnog suda, odlukom glavnog tajnika uz suglasnost predsjednika Ustavnog suda moguće je istovrsnim predmetima uz osnovnu oznaku dodati i posebnu oznaku.
[NN 123/09., čl. 6., 22. 10. 2009.]

(3) Na podneske građana pod oznakom "R" Ustavni sud odgovara dopisom.

(4) Uvredljivi podnesci i podnesci koji sadrže obilježja kaznenih djela uvrede ili klevete kažnjivih po Kaznenom zakonu ne vode se pod oznakama iz stavka 1. ovog članka, niti na takve podneske Ustavni sud odgovara. Oni se odmah razvrstavaju pod oznaku "riješeno" ("a.a.").

(5) Protiv potpisnika podneska s obilježjima kaznenih djela iz stavka 3. ovog članka Ustavni sud podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom tijelu.
[NN 123/09., čl. 6., 22. 10. 2009. - dodan novi st. 2.; st. 2., 3. i 4. postali st. 3., 4. i 5.]

SADRŽAJ ODLUKA, RJEŠENJA I IZVJEŠĆA

Članak 55.

(1) Odluke i rješenja Ustavnog suda imaju uvod, izreku i obrazloženje (članak 28. Ustavnog zakona).

(2) Izvješća Ustavnog suda iz članaka 104. i 105. Ustavnog zakona imaju uvod, naziv "Izvješće" i naznaku predmeta izvješća. Ostale dijelove izvješća utvrđuje Ustavni sud ovisno o predmetu o kojem izvješćuje Hrvatski sabor ili Vladu Republike Hrvatske.

(3) U uvodu odluke, rješenja i izvješća prvo se navodi ime i prezime predsjednika Ustavnog suda, odnosno predsjednika nadležnog vijeća ili suca koji je predsjedavao sjednicom, a potom imena i prezimena sudaca koji su sudjelovali u donošenju odluke, rješenja ili izvješća abecednim redom prema početnom slovu njihovih prezimena, bez navođenja znanstvenih ili stručnih titula.

(4) Izvornik odluke, rješenja i izvješća potpisuje predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ili sudac koji je predsjedavao sjednicom, te sudac-izvjestitelj i ustavnosudski savjetnik koji je surađivao u obradi predmeta.

(5) Izvornik iz stavka 4. ovog članka pohranjuje se u ustavnosudski spis, a otprema se njegov ovjerovljeni prijepis u kojem nisu naznačena osobna imena suca-izvjestitelja i ustavnosudskog savjetnika. Za istovjetnost prijepisa s izvornikom odgovoran je pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje, koji potpisuje ovjerovljeni prijepis odluke, rješenja i izvješća.
[NN 19/13., čl. 2., 26. 2. 2013.]

OBJAVA USTAVNOSUDSKIH AKATA NA INTERNETSKIM STRANICAMA USTAVNOG SUDA
[NN 37/14., čl. 2., 1. 4. 2014.]

Članak 55.a
[NN 37/14., čl. 2., 1. 4. 2014.]

(1) Ustavnosudski akti objavljeni u "Narodnim novinama" objavljuju se i na internetskim stranicama Ustavnog suda.

(2) Ustavnosudski akti koji nisu objavljeni u "Narodnim novinama" objavljuju se na internetskim stranicama Ustavnog suda u skladu s odlukom Ustavnog suda donesenom na temelju članka 29. stavka 2. Ustavnog zakona.

Članak 55.b
[NN 37/14., čl. 2., 1. 4. 2014.]

(1) Odluke i rješenja doneseni u povodu ustavnih tužbi objavljuju se na internetskim stranicama Ustavnog suda nakon što Ustavni sud primi dostavnicu kojom se potvrđuje da je adresat primio odluku odnosno rješenje.

(2) Iznimno, ako postoji potreba da se o odluci ili rješenju iz stavka 1. ovog članka državna tijela i javnost obavijeste odmah nakon njezina odnosno njegova donošenja, Ustavni sud o donesenoj odluci odnosno rješenju objavljuje posebno priopćenje u kojem navodi samo sadržaj njezine odnosno njegove izreke.

(3) Odluke, rješenja, izvješća, priopćenja, upozorenja i drugi ustavnosudski akti, osim akata iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u pravilu se objavljuju na internetskim stranicama Ustavnog suda u roku od pet (5) dana od dana donošenja.

(4) Iznimno, akti iz stavka 3. ovog članka mogu se objaviti na internetskim stranicama Ustavnog suda odmah nakon što budu doneseni, o čemu odlučuje sjednica Ustavnog suda odnosno sjednica nadležnog vijeća. U tom slučaju objavljeni tekst podliježe kasnijoj lekturi i redakturi, što se posebno naznačuje na odgovarajućem mjestu na internetskoj stranici na kojoj je akt objavljen. Ne postoji li ispod akta takva oznaka, ima se smatrati da je riječ o službenom konačnom tekstu objavljenog akta.

ANONIMIZACIJA ODLUKA I RJEŠENJA DONESENIH
U POVODU USTAVNIH TUŽBI ZA OBJAVU U "NARODNIM NOVINAMA" I
NA INTERNETSKIM STRANICAMA USTAVNOG SUDA
[NN 37/14., čl. 3., 1. 4. 2014.]

Članak 56.
[NN 37/14., čl. 3., 1. 4. 2014.]

(1) Osobna imena fizičkih osoba, nazivi pravnih osoba te nazivi mjesta i stranih država, navedeni u izvornicima odluka, rješenja, izvješća, priopćenja, upozorenja i drugih ustavnosudskih akata objavljuju se bez skraćivanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u objavljenim primjercima odluka i rješenja donesenima u povodu ustavnih tužbi uvijek se skraćuju osobna imena adresata i/ili drugih osoba koji su maloljetni, ili su u cijelosti ili djelomično lišeni poslovne sposobnosti, ili su žrtve kaznenih djela, tako da se njihova osobna imena označuju jednim slovom (npr. "Z.") ili dvama slovima koji se razlikuju od njihovih inicijala (npr. "X. Y."). U tim se slučajevima skraćuju i svi drugi podaci koji bi mogli upućivati na njihov identitet, uključujući podatke o 22 drugim osobama koje se u odluci odnosno rješenju spominju, a koje bi se s njima mogle dovesti u vezu.

(3) Podnositelj ustavne tužbe ima pravo u ustavnoj tužbi, ili na posebnom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda koji prilaže uz ustavnu tužbu, zatražiti od Ustavnog suda da se u objavljenom primjerku odluke odnosno rješenja njegovo osobno ime odnosno naziv skrati te označi inicijalima (npr. "M. J." ; "G. d. d."). Ako je ustavnu tužbu podnijelo više podnositelja, zahtjev jednog podnositelja smatra se zahtjevom svih podnositelja.

(4) Neovisno o tome je li podnositelj ustavne tužbe to zatražio u skladu sa stavkom 3. ovog članka, Sjednica Ustavnog suda odnosno sjednica nadležnog vijeća ovlaštena je odlučiti da se u odlukama i rješenjima koji su doneseni u povodu ustavnih tužbi, a nije riječ o ustavnim tužbama iz stavka 2. ovog članka, osobna imena odnosno nazivi adresata, a po potrebi i drugi podaci o njima te podaci o drugim osobama koje se u odluci odnosno rješenju spominju, označe inicijalima odnosno početnim slovom i/ili izostave iz razloga nužnih u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda, državne sigurnosti, privatnog života stranaka ili drugih opravdanih razloga.

(5) Ako se o predmetima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka raspravlja i odlučuje na sjednici na kojoj su nazočni akreditirani novinari, za označavanje stranaka u tim predmetima koriste se skraćene oznake.

Brisan naslov.
[NN 37/14., čl. 4., 1. 4. 2014.]

DOSTUPNOST NEOBJAVLJENIH ODLUKA, RJEŠENJA I IZVJEŠĆA

Članak 57.

(1) Preslike odluka, rješenja i izvješća koji nisu objavljeni u "Narodnim novinama", a ne nalaze se ni na internetskoj stranici Ustavnog suda, dostupne su svima na temelju pisanog zahtjeva Ustavnom sudu u kojem je potrebno navesti:

- osobno ime, odnosno naziv podnositelja zahtjeva,

- prebivalište i adresu stanovanja, odnosno sjedište pravne osobe,

- broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, odnosno matični broj pravne osobe,

- poslovni broj tražene odluke, rješenja i izvješća.
[NN 37/14., čl. 8., 1. 4. 2014.]

(2) Ako podaci o poslovnom broju odluke, rješenja ili izvješća nisu poznati podnositelju zahtjeva, u zahtjevu je potrebno što podrobnije opisati predmet o kojem se odlučivalo u ustavnosudskom postupku i godinu u kojoj je odluka donesena.

Članak 58.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 57. ovog Poslovnika ima pravo na po jednu besplatnu presliku svake neobjavljene odluke, rješenja i izvješća. Iznimno, zatraži li podnositelj zahtjeva dostavu preslika za više od 10 odluka, rješenja ili izvješća dužan je snositi pripadajuće troškove prema tarifi objavljenoj na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

(2) Zatraži li podnositelj zahtjeva poštansku dostavu preslika neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća, dužan je snositi troškove poštarine.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se u slučajevima kada preslike odluka, rješenja i izvješća zatraže državna tijela, akreditirani novinari i međunarodne organizacije i institucije.

(4) Ako je adresat odluke donesene odnosno rješenja donesenog u povodu ustavne tužbe podnio Ustavnom sudu zahtjev iz članka 56. stavka 3. ovog poslovnika, a ta odluka nije 23 objavljena odnosno rješenje nije objavljeno, prije otpreme preslike odluke odnosno rješenja tajnik kabineta suca-izvjestitelja dužan je odluku odnosno rješenje urediti u skladu s člankom 56. stavkom 3. ovog poslovnika.
[NN 37/14., čl. 5., 1. 4. 2014.]
[NN 19/13., čl. 3., 26. 2. 2013. - zamjena riječi u st. 4., NN 181/03.]

(5) Za zaprimanje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka te za urednu dostavu preslika neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća odgovoran je pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.
[NN 19/13., čl. 3., 26. 2. 2013.]

ZBIRKE ODLUKA, RJEŠENJA I IZVJEŠĆA

Članak 59.

(1) Ustavni sud može izdavati zbirke odluka, rješenja i izvješća prema samostalnom izboru sudaca.

(2) Sredstva za izdavanje zbirki iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu. Ako se zbirke pripremaju u okviru stručnog projekta Ustavnog suda, sredstva za izdavanje zbirki mogu se osigurati i iz sredstava iz kojih se financira projekt.

SLUŽBENA PRIOPĆENJA USTAVNOG SUDA

Članak 60.

(1) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje o potrebi objave službenog priopćenja Ustavnog suda o pojedinoj odluci, rješenju i izvješću ili o tijeku ustavnosudskog postupka koji još nije okončan, odnosno o određenom događanju u Ustavnom sudu ili o pitanju vezanom uz položaj Ustavnog suda ili sudaca Ustavnog suda od šireg značenja za javnost.

(2) Službeno priopćenje iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik Ustavnog suda, a ako se radi o priopćenju vezanom uz određeni ustavnosudski predmet može ga potpisati i sudac-izvjestitelj po prethodnoj ovlasti predsjednika Ustavnog suda.

IZVJEŠĆA AKREDITIRANIH NOVINARA SA SJEDNICA USTAVNOG SUDA

Članak 61.
[NN 37/14., čl. 6., 1. 4. 2014.]

(1) Na Sjednici Ustavnog suda mogu biti nazočni akreditirani novinari koji potpišu izjavu o čuvanju tajnosti osobnih podatka o fizičkim osobama i odgovarajućih podataka o pravnim osobama i drugim strankama o kojima se raspravljalo, odnosno koji su navedeni u nacrtima odluka i rješenja izrađenima u povodu ustavnih tužbi koji su bili na dnevnom redu Sjednice Ustavnog suda, a u kojima nisu primijenjena pravila o anonimizaciji iz članka 56. stavaka od 2. do 5. ovog poslovnika.

(2) Obveza čuvanja tajnosti podataka u predmetima iz stavka 1. ovog članka traje do objave odluke odnosno rješenja o ustavnoj tužbi na internetskoj stranici Ustavnog suda, a najkasnije 30 dana od dana njezina odnosno njegova donošenja ako do isteka tog roka odluka ne bude objavljena odnosno rješenje ne bude objavljeno.

Odjeljak sedmi
Ustavnosudski spisi i ustavnosudska dokumentacija
[NN 37/14., čl. 7., 1. 4. 2014.]

USTAVNOSUDSKI SPISI

Članak 62.

(1) Ustavnosudski spis obuhvaća podneske kojim je ustavnosudski postupak pokrenut, odnosno kojim je predloženo pokretanje ustavnosudskog postupka, referate, promemorije, stručne radove i razlikovno mišljenje ustavnosudskog savjetnika koji je surađivao u obradi predmeta, pisana mišljenja znanstvenih savjetnika Ustavnog suda, pisana očitovanja državnih tijela što su zaprimljena tijekom provedbe ustavnosudskog postupka, izdvojena mišljenja sudaca i njihova pisana obrazloženja suprotnog glasovanja, te izvornik i ovjerovljene prijepise odluka, rješenja i izvješća.

(2) Dokumentacija sadržana u ustavnosudskom spisu služi potrebama sudaca i ustavnosudskih savjetnika u postupcima obrade istovjetnih ili sličnih ustavnosudskih predmeta.

(3) Dijelove dokumentacije sadržane u ustavnosudskom spisu iz stavka 1. ovog članka mogu do okončanja postupka razgledati ovlaštene osobe u skladu s člankom 94. ovog Poslovnika.

(4) Dokumentacija sadržana u ustavnosudskom spisu, uz izuzetak pisanih očitovanja državnih tijela zaprimljenih tijekom provedbe postupka i ovjerovljenih prijepisa odluka, rješenja i izvješća, nije dostupna sudovima i drugim državnim tijelima. Suci na Sjednici Ustavnog suda odlučuju hoće li se službenoj osobi, temeljem pisanog i obrazloženog zahtjeva suda ili drugog državnog tijela, iznimno dopustiti uvid u cjelokupni ustavnosudski spis zbog posebno opravdanog državnog razloga.

POVJERLJIVA USTAVNOSUDSKA DOKUMENTACIJA,
SPISI SUDOVA I DRUGIH DRŽAVNIH TIJELA

Članak 63.

(1) Povjerljiva ustavnosudska dokumentacija obuhvaća rezultate glasovanja i zapisnike o glasovanju, nacrte odluka, rješenja i izvješća, predložene izmjene i dopune izreke i obrazloženja nacrta odluke i rješenja, predložene izmjene pojedinih rečeničnih sklopova u nacrtu odluke, rješenja i izvješća, vlastoručne ili vlastoručno potpisane bilješke suca- izvjestitelja i ustavnosudskog savjetnika koji je surađivao u obradi predmeta, te podatke koji se temelje na dokumentaciji sudova i drugih državnih tijela klasificiranoj kao državna, vojna, službena ili poslovna tajna za koju nije proveden postupak deklasifikacije tajnosti.

(2) Povjerljiva ustavnosudska dokumentacija ne smatra se dijelom ustavnosudskog spisa, a pohranjuje se na odgovarajući način uz pripadajući ustavnosudski spis. Pristup toj dokumentaciji nije dopušten nikome izvan kruga sudaca i ustavnosudskih savjetnika.

(3) Spisi sudova koji se odnose na predmet ustavne tužbe, spisi i dokumentacija drugih državnih tijela čiju je dostavu sudac-izvjestitelj zahtijevao tijekom provedbe ustavnosudskog postupka (članak 69. alineja 3. Ustavnog zakona), te isprave i obavijesti pribavljene tijekom provedbe ustavnosudskog postupka (članak 25. Ustavnog zakona) ne smatraju se dijelom ustavnosudskog spisa.

(4) Preslike zaprimljenih spisa sudova i drugih državnih tijela iz stavka 3. ovog članka pohranjuju se na odgovarajući način uz pripadajući ustavnosudski spis. Pristup tim spisima nije dopušten nikome izvan kruga sudaca i ustavnosudskih savjetnika.

UVID U USTAVNOSUDSKI SPIS NAKON OKONČANJA POSTUPKA

Članak 64.

(1) Predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća odobrava sudioniku u postupku uvid u ustavnosudski spis iz članka 62. stavka 1. ovog Poslovnika i nakon što je ustavnosudski postupak okončan, a predmet razvrstan pod oznaku "a.a.", ako sudionik pisanim podneskom obavijesti Ustavni sud da priprema zahtjev za zaštitu prava pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, te navede razloge zbog kojih uvid u spis smatra potrebnim.

(2) Predsjednik Ustavnog suda može odobriti fizičkoj osobi, koja nije bila sudionik u postupku, uvid u ustavnosudski spis iz članka 62. stavka 1. ovog Poslovnika nakon što je ustavnosudski postupak okončan, a predmet razvrstan pod oznaku "a.a.", ako osoba nedvojbeno dokaže da za to ima opravdan stručni, znanstveni, istraživački ili slični interes, uz vlastoručno potpisano jamstvo da osobna imena, nazive pravnih osoba i nazive mjesta i stranih država, sadržane u spisima pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB, neće objaviti.

(3) Odobrenje, odnosno službena bilješka o uskrati odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka daje se u pisanom obliku i smatra se dijelom ustavnosudskog spisa.

POSTUPANJE S USTAVNOSUDSKOM DOKUMENTACIJOM
NAKON PROTEKA ODREĐENOG VREMENA

Članak 65.

(1) Ustavni sud može donijeti odluku o uništavanju ustavnosudskog spisa nakon proteka najmanje 30 godina od donošenja odluke, rješenja ili izvješća. Zajedno s ustavnosudskim spisom uništavaju se pripadajuća mu povjerljiva ustavnosudska dokumentacija i preslike spisa sudova i drugih državnih tijela (u daljnjem tekstu: pripadajuća dokumentacija), izuzimajući izvornike odluka, rješenja i izvješća.

(2) Odluka iz stavka 1. donosi se na sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca.

(3) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija moraju biti izuzeti od uništavanja ako imaju pravno-povijesnu vrijednost. Odluka o spisima koji imaju pravno-povijesnu vrijednost donosi se na sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca prema popisu koji izrađuje Centar.

POHRANA USTAVNOSUDSKE DOKUMENTACIJE U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU

Članak 66.

(1) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija mogu biti pohranjeni u Hrvatski državni arhiv nakon proteka najmanje deset godina od okončanja ustavnosudskog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

(2) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu ne smiju biti korišteni za istraživanja prije proteka rokova propisanih zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi, osim izvornika i ovjerovljenih prijepisa odluka, rješenja i izvješća.

(3) Stavak 2. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju kad korištenje ustavnosudskih spisa i pripadajuće dokumentacije pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu zatraži Ustavni sud ili sudac Ustavnog suda.

Glava treća

USTROJSTVO UPRAVE USTAVNOG SUDA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Članak 67.

U Ustavnom sudu ustrojavaju se:

- Ured predsjednika Ustavnog suda i

- Glavno tajništvo Ustavnog suda.

Odjeljak prvi
Ured predsjednika Ustavnog suda

DJELOKRUG POSLOVA UREDA PREDSJEDNIKA

Članak 68.

(1) Ured predsjednika obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz djelokrug poslova predsjednika Ustavnog suda, osim onih koje u skladu s odredbama Poslovnika obavljaju druga ustavnosudska tijela i službe, te poslove protokola i međunarodne suradnje, poslove vezane uz odnose Ustavnog suda s javnošću i uz službene i druge poslovne potrebe sudaca koje proizlaze iz njihovog Ustavom utvrđenog položaja.

(2) Rad Ureda predsjednika uređuje se Pravilnikom o radu Ureda predsjednika u skladu s ovim Poslovnikom.

PREDSTOJNIK UREDA PREDSJEDNIKA

Članak 69.

(1) Ured predsjednika vodi i njime upravlja predstojnik Ureda predsjednika primljen u državnu službu i raspoređen na radno mjesto predstojnika Ureda u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom 4. ovog Poslovnika i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

(2) Voditelj kabineta, koji je i poslovni tajnik predsjednika Ustavnog suda, obavlja uredske poslove za potrebe predsjednika Ustavnog suda.

KABINET SUCA

Članak 70.

(1) U kabinetu suca obavljaju se priprema ustavnosudske dokumentacije za suca, potrebne na Sjednici Ustavnog suda, stručnom sastanku i sjednici vijeća, te poslovi praćenja i evidentiranja ustavnosudskog spisa od njegova zaprimanja u kabinetu suca do okončanja postupka, poslovi konačne obrade teksta izvornikâ odluka, rješenja i izvješća, odnosno njihovih prijepisa i drugi uredski poslovi vezani uz ustavnosudske predmete suca-izvjestitelja.

(2) Kabinet suca vodi tajnik kabineta.

Odjeljak drugi
Glavno tajništvo Ustavnog suda

GLAVNO TAJNIŠTVO USTAVNOG SUDA

Članak 71.

(1) U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

- službe ustavnosudskih savjetnika,

- opća uprava Ustavnog suda.

(2) Glavno tajništvo vodi i njime upravlja glavni tajnik.
[NN 16/06., čl. 3., 21. 2. 2006.]

(3) Rad Glavnog tajništva uređuje se Pravilnikom o radu Glavnog tajništva u skladu s ovim Poslovnikom.

(4) Uredsko poslovanje uređuje se Pravilima o uredskom poslovanju Ustavnog suda, koja donosi glavni tajnik u skladu s ovim Poslovnikom, Pravilnikom o radu Ureda predsjednika i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(5) Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu, poslovi koji se obavljaju na tim radnim mjestima, potrebni stručni uvjeti za raspored na radna mjesta i broj potrebnih savjetnika i drugih službenika i namještenika određuju se Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu u skladu s ovim Poslovnikom, Pravilnikom o radu Ureda predsjednika i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

Brisan podnaslov.
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

UVJETI I POSTUPAK IMENOVANJA GLAVNOG TAJNIKA
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

Članak 71.a
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

(1) Za glavnog tajnika može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji, pored zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete:

- VSS, diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, ili

- VSS, diplomirani pravnik s doktoratom pravnih znanosti i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, ili

- VSS, diplomirani pravnik s položenim državnim stručnim ispitom i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na poslovima s posebnim ovlastima i odgovornostima u državnoj upravi.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano),

- dobro poznavanje prakse Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu,

- dobro poznavanje općeg upravnog postupka i propisa o državnim službenicima i namještenicima,

- dobro poznavanje rada na računalu,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Članak 71.b
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

(1) Postupak imenovanja glavnog tajnika pokreće predsjednik Ustavnog suda objavom javnog poziva na podnošenje obrazloženih prijava kandidata za imenovanje na dužnost glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana objave javnog poziva u "Narodnim novinama".

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta, životopis kandidata, popis znanstvenih i stručnih radova i njihove preslike, preporuke mjerodavnih institucija i/ili osoba, te ostala dokumentacija koja ukazuje na osposobljenost kandidata za obnašanje dužnosti glavnog tajnika.

(3) Posebno povjerenstvo koje imenuje predsjednik Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: nadležno povjerenstvo) pregledat će sve podnesene prijave. Prijave uz koje nije priložena potpuna dokumentacija ili je iz njih razvidno da osoba ne ispunjava propisane uvjete neće se razmatrati u daljnjem postupku.

(4) Nadležno povjerenstvo pozvat će na provjeru posebnih stručnih znanja i vještina one kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete. Provjera obuhvaća provjeru znanja, vještina i osposobljenosti iz područja navedenih u članku 71.a stavku 2. ovog Poslovnika.

(5) Nadležno povjerenstvo podnosi Sjednici Ustavnog suda izvješće o provedenom postupku provjere, uz koje prilaže obrazloženi prijedlog za imenovanje glavnog tajnika.

Članak 71.c
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

(1) Sjednica Ustavnog suda imenuje glavnog tajnika javnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnog broja sudaca.

(2) Odluka o imenovanju glavnog tajnika objavljuje se u "Narodnim novinama".

TRAJANJE MANDATA I RAZRJEŠENJE GLAVNOG TAJNIKA
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

Članak 71.d
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

(1) Glavni tajnik imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

(2) Najmanje 30 dana prije isteka mandata glavni tajnik dostavlja predsjedniku Ustavnog suda pisano izvješće o svom radu i radu Glavnog tajništva u proteklom mandatnom razdoblju (u daljnjem tekstu: mandatno izvješće), radi razmatranja i prihvaćanja na Sjednici Ustavnog suda.

(3) Sjednica Ustavnog suda prihvaća mandatno izvješće javnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnog broja sudaca.

(4) Ako prihvati mandatno izvješće, Sjednica Ustavnog suda donosi odluku o imenovanju na dužnost glavnog tajnika u sljedećem mandatnom razdoblju. Odluka se objavljuje u "Narodnim novinama".

(5) Ako ne prihvati mandatno izvješće, Sjednica Ustavnog suda razrješuje s dužnosti glavnog tajnika s danom isteka mandata. Odluka o razrješenju s dužnosti glavnog tajnika objavljuje se u "Narodnim novinama".

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, predsjednik Ustavnog suda pokreće postupak imenovanja glavnog tajnika u skladu s člankom 71.b ovog Poslovnika.

PRAVA GLAVNOG TAJNIKA NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

Članak 71.e
[NN 16/06., čl. 4., 21. 2. 2006.]

(1) Osoba razriješena s dužnosti glavnog tajnika u skladu s člankom 71.d stavkom 5. ovog Poslovnika, koja je prije imenovanja na dužnost glavnog tajnika bila državni službenik u Ustavnom sudu, ima pravo rasporeda, bez natječaja, u Ustavni sud ukoliko postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane stručne uvjete. Zahtjev za raspored osoba mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja predsjedniku Ustavnog suda.

(2) Osoba razriješena s dužnosti glavnog tajnika u skladu s člankom 71.d stavkom 5. ovog Poslovnika, koja prije imenovanja na dužnost glavnog tajnika nije bila državni službenik u Ustavnom sudu, kao i osoba iz stavka 1. ovog članka koja ne podnese zahtjev za raspored na radno mjesto u Ustavni sud ili ga ne podnese u roku, ostvaruju prava sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

POSLOVI GLAVNOG TAJNIKA*
[NN 16/06., čl. 5., 21. 2. 2006.; *u tekstu članak 71.e omaškom je označen kao "članak 71.d"]

Članak 72.

(1) Glavni tajnik nazočan je na sjednici Ustavnog suda i može sudjelovati u raspravi, ako suci na sjednici Ustavnog suda ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona).

(2) Glavni tajnik saziva i vodi kolegij ustavnosudskih savjetnika i odgovoran je za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad službi ustavnosudskih savjetnika iz članaka 74. do 85. ovog Poslovnika.

Članak 73.

(1) Glavni tajnik odgovoran je za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad stručnih službi u općoj upravi Ustavnog suda iz članaka 87. do 90. ovog Poslovnika.

(2) Glavni tajnik:

1. opći je nalogodavac za materijalno-financijsko poslovanje Ustavnog suda, osim u poslovima koji su pridržani predsjedniku Ustavnog suda ili su po odluci predsjednika Ustavnog suda preneseni na pomoćnika glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove;
[NN 19/13., čl. 4., 26. 2. 2013.]

2. donosi rješenja o prijmu u državnu službu i rasporedu na radna mjesta, te rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe, kao i rješenja o ostalim pravima i obvezama iz radnog odnosa savjetnika i drugih službenika i namještenika u skladu sa zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;

3. provodi postupke zbog lake povrede službene dužnosti i donosi rješenja o odgovornosti savjetnika i drugih službenika i namještenika za učinjene lake povrede službene dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;

4. utvrđuje tarifu Ustavnog suda za troškove preslikavanja neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća iz članka 58. stavka 1. ovog Poslovnika i tarifu za troškove preslikavanja cjelokupne ili dijela ustavnosudske dokumentacije iz članka 94. stavka 4. ovog Poslovnika;

5. obrađuje i odgovara na podneske građana u spisima pod oznakom R, sukladno članku 54. stavku 3. ovog Poslovnika;
[NN 19/13., čl. 4., 26. 2. 2013.]

6. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i Odlukom o radu Glavnog tajništva, te druge poslove po nalogu predsjednika Ustavnog suda.
[NN 19/13., čl. 4., 26. 2. 2013. - dodana nova točka 5.; točka 5. postala točka 6.]

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GLAVNOG TAJNIKA
[NN 16/06., čl. 6., 21. 2. 2006.]

Članak 73.a
[NN 16/06., čl. 6., 21. 2. 2006.]

(1) Glavni tajnik izrađuje pisano godišnje izvješće o obavljenim poslovima iz članka 72. stavka 2. i članka 73. ovog Poslovnika za proteklu godinu, a dostavlja ga predsjedniku Ustavnog suda najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(2) Predsjednik Ustavnog suda dostavlja izvješće iz stavka 1. ovog članka svim sucima na znanje.

Pododjeljak prvi
Službe ustavnosudskih savjetnika

USTROJSTVO SLUŽBI USTAVNOSUDSKIH SAVJETNIKA

Članak 74.
[NN 19/13., čl. 5., 26. 2. 2013.]

Službe ustavnosudskih savjetnika su:

- Savjetnička služba,

- Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,

- Služba za prethodni ispitni postupak,

- Centar za evidenciju i dokumentaciju.

SAVJETNIČKA SLUŽBA

Članak 75.

(1) Savjetničku službu obavljaju savjetnici imenovani na položaje:

- višeg ustavnosudskog savjetnika,

- ustavnosudskog savjetnika,

- nižeg ustavnosudskog savjetnika.

(2) Nakon prijma u državnu službu i rasporeda na radno mjesto savjetnika, savjetnik se odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, može imenovati na neki od položaja iz stavka 1. ovog članka.

(3) Imenovanjem na položaj iz stavka 1. ovog članka, savjetnik postaje ustavnosudski savjetnik s ovlašću neposrednog obavljanja nesudačkih poslova iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda, koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi ustavnosudskih postupaka i obradu ustavnosudskih predmeta u skladu s Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

DJELOKRUG POSLOVA USTAVNOSUDSKIH SAVJETNIKA

Članak 76.

Ustavnosudski savjetnici:

1. pripremaju i obrađuju raspoređene im ustavnosudske predmete;

2. izrađuju dopise koji se upućuju sudionicima u ustavnosudskim postupcima, državnim tijelima i znanstvenim savjetnicima Ustavnog suda;

3. izrađuju nacrte odluka, rješenja i izvješća i sastavljaju referate iz članka 31. stavka 2. ovog Poslovnika;

4. nazočni su na sjednicama Ustavnog suda, stručnim sastancima i sjednicama vijeća, ako suci ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona), i na poziv sudaca- izvjestitelja uvodno izlažu predmete, odnosno usmeno obrazlažu nacrte odluka, rješenja i izvješća i prema potrebi daju dopunska obrazloženja (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona), te sudjeluju u raspravama i mogu o pitanjima o kojima se raspravlja davati mišljenja i prijedloge;

5. supotpisuju izvornike odluka, rješenja i izvješća u čijoj su pripremi i izradi sudjelovali (članak 78. stavak 1. Ustavnog zakona);

6. vode i supotpisuju zapisnike o tijeku javne rasprave kad su sa sucem-izvjestiteljem surađivali u obradi predmeta zbog kojega je javna rasprava zakazana (članak 51. stavci 2. i 3. Ustavnog zakona);

7. obavljaju druge nesudačke poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda koje im povjere suci na Sjednici Ustavnog suda, odnosno predsjednik Ustavnog suda.

POSEBNA PRAVA I ODGOVORNOSTI USTAVNOSUDSKIH SAVJETNIKA

Članak 77.

(1) Ustavnosudski savjetnik odgovoran je za pravno-tehničku pripremu i obradu raspoređenog mu ustavnosudskog predmeta.

(2) Pri obradi predmeta iz stavka 1. ovog članka, ustavnosudski savjetnik dužan je uvažavati praksu i pravna stajališta Ustavnog suda u predmetima istovrsnim ili sličnim onom koji obrađuje.

(3) Ustavnosudski savjetnik vlastoručno potpisuje izrađeni nacrt odluke, rješenja i izvješća u čijoj je pripremi i obradi sudjelovao i odgovoran je za njegov sadržaj i urednost.

(4) U slučaju da nije suglasan s nacrtom odluke, rješenja ili izvješća izrađenim prema uputi suca-izvjestitelja, ustavnosudski savjetnik ima pravo napisati razlikovno mišljenje koje se dostavlja predsjedniku Ustavnog suda, odnosno predsjedniku nadležnog vijeća zajedno s nacrtom odluke, rješenja, odnosno izvješća.

SAVJETNICI

Članak 78.

Savjetnici koji su primljeni u državnu službu u Ustavni sud i raspoređeni na radno mjesto savjetnika, ali nisu imenovani na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika, obavljaju pripremne stručne poslove potrebne za započinjanje provedbe ustavnosudskih postupaka i za pravnu obradu predmeta iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda i druge stručne poslove po nalogu glavnog tajnika i nadređenoga ustavnosudskog savjetnika.

POSTAVLJENJE U SLUŽBE

Članak 79.
[NN 19/13., čl. 6., 26. 2. 2013.]

(1) Odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto:

- voditelja Savjetničke službe,

- voditelja Službe za prethodni ispitni postupak,

- voditelja Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,

- voditelja Centra za evidenciju i dokumentaciju odnosno voditelja ili ovlaštenog savjetnika u njegovim ustrojstvenim jedinicama.

(2) U službe iz stavka 1. ovog članka glavni tajnik postavlja službenike u skladu s Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

(3) Glavni tajnik odlučuje koji će opseg poslova na ustavnosudskim predmetima obavljati viši ustavnosudski savjetnik u razdoblju u kojem je postavljen na mjesto iz stavka 1. ovog članka.

SLUŽBE ZA UTVRĐIVANJE PRETPOSTAVKI ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA
[NN 19/13., čl. 7., 26. 2. 2013.]

Članak 80.
[NN 19/13., čl. 7., 26. 2. 2013.]

(1) Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama provodi obradu i izrađuje nacrte rješenja u predmetima koji su u nadležnosti vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika, u slučaju kad ne postoje postupovne pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 19. stavak 4., članak 32., članak 68. stavak 2., članak 72. i članak 79. Ustavnog zakona).
[NN 123/09., čl. 7., 22. 10. 2009. - zamjena i dodavanje riječi u st. 1., NN 181/03.]

(2) Služba iz stavka 1. ovog članka pribavlja, prema potrebi, spise drugih državnih tijela koji se odnose na postupke što su prethodili donošenju odluke protiv koje je podnesena ustavna tužba.

(3) Služba za prethodni ispitni postupak provodi obradu i izrađuje nacrte rješenja u predmetima koji su u nadležnosti vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika, u slučaju kad ne postoje druge pretpostavke za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 71. stavak 2. Ustavnog zakona).

Članak 81.

U slučaju opsežnijeg povećanja broja zaprimljenih ustavnih tužbi tijekom godine, a radi otklanjanja opasnosti od zastoja u radu Ustavnog suda, glavni tajnik može u Službu iz članka 80. ovog Poslovnika, rješenjem o privremenom premještaju, rasporediti povećani broj savjetnika, osim onih koji su imenovani na položaj viših ustavnosudskih savjetnika, te povećani broj drugih službenika, koji može biti veći od broja predviđenog u Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

SUDAC-IZVJESTITELJ U VIJEĆU ZA RJEŠAVANJE PRETPOSTAVKI
ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA
[NN 19/13., čl. 8., 26. 2. 2013.]
[NN 123/09., čl. 8., 22. 10. 2009. - zamjena riječi i brisanje riječi u naslovu, NN 181/03.]

Članak 82.
[NN 19/13., čl. 8., 26. 2. 2013.]
[NN 123/09., čl. 9., 22. 10. 2009. - izmjena čl. 82., NN 181/03.]

(1) Sudac-izvjestitelj u predmetima koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika imenuje se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) Sudac-izvjestitelj podnosi nacrte rješenja predsjedniku vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika radi upućivanja na sjednicu i donošenja rješenja, te obavlja druge poslove određene člancima 33. i 35. ovog Poslovnika.

(3) Sudac-izvjestitelj usklađuje rad odgovarajuće stručne službe u postupku pripreme predmeta koji se upućuju na rješavanje vijeću iz članka 24. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje u kojem će smanjenom opsegu sudac- izvjestitelj iz stavka 1. ovog članka obavljati poslove vezane uz ustavnosudske postupke u kojima se odlučuje o ustavnim tužbama.

CENTAR ZA EVIDENCIJU I DOKUMENTACIJU

Članak 83.

(1) U Centru se obavljaju sljedeći stručni poslovi:

1. dodjeljuju se oznake predmeta za svaki zaprimljeni podnesak u skladu s člankom 54. ovog Poslovnika;

2. vodi se evidencija odluka, rješenja i izvješća;

3. pripremaju se Sjednice Ustavnog suda i stručni sastanci prema nalogu predsjednika Ustavnog suda;

4. pripremaju se sjednice vijeća, osim sjednica vijeća koje priprema Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama sukladno članku 80. stavku 1. ovog Poslovnika;
[NN 123/09., čl. 10., 22. 10. 2009.]

5. pregledavaju se predloženi nacrti odluka i rješenja radi njihova usklađivanja s ustavnosudskom praksom;

6. sravnjuju se sadržaji odluka, rješenja i izvješća objavljeni u "Narodnim novinama" sa sadržajem njihovih izvornika, te se u slučaju uočenih pogrešaka "Narodnim novinama" dostavljaju službeni tekstovi njihovih ispravaka;

7. obavljaju se drugi stručni poslovi određeni ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

(2) U Centru se ustrojavaju:

- Služba za elektroničku obradu ustavnosudske prakse,

- Knjižnica Ustavnog suda.

(3) Voditelj Centra nazočan je na Sjednici Ustavnog suda i može sudjelovati u raspravi, ako suci na Sjednici Ustavnog suda ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona).

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKU OBRADU USTAVNOSUDSKE PRAKSE

Članak 84.

(1) Služba za elektroničku obradu ustavnosudske prakse ustrojava se radi stvaranja elektroničke baze podataka o odlukama, rješenjima i izvješćima i omogućavanja njihova pretraživanja na internetskim stranicama Ustavnog suda na hrvatskom i engleskom jeziku.
[NN 37/14., čl. 8., 1. 4. 2014.]

(2) Odluke i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB, što se objavljuju na internetskim stranicama Ustavnog suda, moraju se prethodno urediti u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovog Poslovnika.
[NN 37/14., čl. 8., 1. 4. 2014.]

KNJIŽNICA USTAVNOG SUDA

Članak 85.

(1) U Knjižnici se obavlja bibliotečna djelatnost odgovarajućom primjenom mjerodavnog zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama.

(2) U Knjižnici se ustrojava poseban odjel knjiga, monografija, časopisa i drugih publikacija o vladavini prava, te o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti.

(3) Za potrebe odjela iz stavka 2. ovog članka, Knjižnica ostvaruje suradnju i međubibliotečnu razmjenu s bibliotekama odgovarajućih međunarodnih tijela i institucija, te mjerodavnim zakladama i fundacijama u zemlji i inozemstvu.

Pododjeljak drugi
Opća uprava Ustavnog suda

NAČELA POSLOVANJA OPĆE UPRAVE USTAVNOG SUDA

Članak 86.

(1) Poslovi koje obavlja opća uprava Ustavnog suda odvojeni su od djelokruga poslova Ustavnog suda propisanog Ustavom, odnosno od provedbe ustavnosudskih postupaka i donošenja odluka, rješenja i izvješća.

(2) Savjetnici i drugi službenici i namještenici primaju se u državnu službu u Ustavni sud, raspoređuju se na radna mjesta, premještaju se na druga radna mjesta, te im državna služba u Ustavnom sudu prestaje u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

(3) Primitkom u državnu službu u Ustavni sud državni službenici i namještenici dobivaju položaj ustavnosudskih službenika i namještenika.

USTROJSTVO OPĆE UPRAVE USTAVNOG SUDA

Članak 87.
[NN 19/13., čl. 9., 26. 2. 2013.]

Za obavljanje poslova opće uprave Ustavnog suda, u Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

- Ured glavnog tajnika,

- Služba za ustavnosudsko poslovanje,

- Služba za financijsko-računovodstvene poslove,

- Služba za upravljanje imovinom,

- Služba informatičkih poslova.

URED GLAVNOG TAJNIKA

Članak 88.
[NN 19/13., čl. 10., 26. 2. 2013.]

(1) U Uredu glavnog tajnika neposredno se obavljaju opći pravni, upravni i kadrovski poslovi, poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, organizacijski poslovi i poslovi vezani uz provođenje postupaka javne nabave.

(2) Uredom iz stavka 1. ovog članka upravlja predstojnik Ureda glavnog tajnika u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Ureda neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Predstojnik Ureda iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

SLUŽBA ZA USTAVNOSUDSKO POSLOVANJE
[NN 19/13., čl. 11., 26. 2. 2013.]

Članak 89.
[NN 19/13., čl. 11., 26. 2. 2013.]

(1) U Službi za ustavnosudsko poslovanje neposredno se obavljaju poslovi ustavnosudskog poslovanja, osobito poslovi prijema stranaka i zaprimanja podnesaka, unosa podataka, otpreme i dostave, tehničke pripreme materijala za sjednice te arhiviranja spisa.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
[NN 19/13., čl. 12., 26. 2. 2013.]

Članak 90.
[NN 19/13., čl. 12., 26. 2. 2013.]

(1) U službi za financijsko-računovodstvene poslove neposredno se obavljaju upravni, stručni i administrativni poslovi za uspostavljenje strateškog, programskog i proračunskog sustava planiranja, izrada i izvršenje proračuna Ustavnog suda vezanog uz sustav Državne riznice, izrada plana javne nabave, normativni, plansko-analitički i financijsko-računovodstveni poslovi.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
[NN 19/13., čl. 13., 26. 2. 2013.]

Članak 90.a
[NN 19/13., čl. 13., 26. 2. 2013.]

(1) U Službi za upravljanje imovinom neposredno se obavljaju poslovi vezani uz nabavu, održavanje, upravljanje i gospodarenje imovinom koju koristi Ustavni sud te se organizira i nadzire obavljanje stručno-tehničkih, pomoćno-tehničkih i uslužnih poslova potrebnih za redovito i nesmetano poslovanje Ustavnog suda.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik glavnog tajnika za upravljanje imovinom u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Pomoćnik glavnog tajnika iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

SLUŽBA INFORMATIČKIH POSLOVA
[NN 19/13., čl. 13., 26. 2. 2013.]

Članak 90.b
[NN 19/13., čl. 13., 26. 2. 2013.]

(1) U Službi informatičkih poslova neposredno se obavljaju poslovi vezani uz informatizaciju i internetizaciju Ustavnog suda, planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture, nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika, upravljanje i koordiniranje projekata koji sadrže informatičku komponentu te pružanje neposredne pomoći korisnicima i informatičku edukaciju ustavnosudskih službenika i namještenika.

(2) Službom iz stavka 1. ovog članka upravlja voditelj Službe u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad te zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Službe neposredno odgovara glavnom tajniku.

(3) Voditelj Službe iz stavka 2. ovog članka u okviru svojih ovlasti obavlja poslove koje odredi glavni tajnik Ustavnog suda.

Glava četvrta

USTAVNI SUD I SUDIONICI U USTAVNOSUDSKIM POSTUPCIMA

PODNESCI UPUĆENI USTAVNOM SUDU

Članak 91.

(1) Ustavni sud ne pruža pravnu pomoć niti je nadležan za davanje tumačenja i objašnjenja primjene odluka, rješenja i izvješća.

(2) Podnesci se podnose Ustavnom sudu u skladu s člankom 17. Ustavnog zakona i ne mogu se predavati neposredno na zapisnik u Ustavnom sudu.

(3) Podnesci se podnose Ustavnom sudu u tri primjerka, a prilozi koje podnositelji dostavljaju uz podnesak u dva primjerka.

Članak 92.

(1) Elektronička pošta, pismena dostavljena putem telefaksa Ustavnog suda, te brzojavi upućeni Ustavnom sudu ne smatraju se podnescima kojima se pokreće ustavnosudski postupak, odnosno kojima se predlaže pokretanje ustavnosudskog postupka.

(2) Iznimno, zbog hitnosti postupka rješavanja izbornih sporova, žalbe protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva koje je to povjerenstvo dostavilo Ustavnom sudu putem službenog telefaksa smatrat će se pravovaljanom osnovom za pokretanje postupka ako:

- nadležno izborno povjerenstvo uz žalbu stranke i ostalu pripadajuću dokumentaciju dostavi Ustavnom sudu i posebno službeno očitovanje kojim potvrđuje vjerodostojnost žalbe,

- predsjednik nadležnog izbornog povjerenstva u usmenom telefonskom razgovoru s pomoćnikom glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje potvrdi činjenicu dostave podneska Ustavnom sudu putem službenog telefaksa nadležnog izbornog povjerenstva.
[NN 19/13., čl. 14., 26. 2. 2013.]

OBAVIJESTI O TIJEKU USTAVNOSUDSKOG POSTUPKA

Članak 93.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku i njihovi punomoćnici mogu do okončanja postupaka zatražiti obavijesti o njegovom tijeku.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka daje pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje na osnovi podataka iz upisnika i ustavnosudskog spisa.
[NN 19/13., čl. 15., 26. 2. 2013.]

RAZGLEDANJE USTAVNOSUDSKOG SPISA TIJEKOM TRAJANJA POSTUPKA

Članak 94.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku, njihovi punomoćnici i druge osobe koje imaju pravni interes mogu do okončanja postupka zatražiti razgledanje sljedeće dokumentacije iz pripadajućega ustavnosudskog spisa:

1. podnesaka kojima je predloženo pokretanje ili je pokrenut ustavnosudski postupak;

2. pisanih očitovanja suprotne strane (ako su zatražena i dostavljena);

3. pisanih mišljenja znanstvenih savjetnika Ustavnog suda (ako su zatražena i dostavljena);

4. pisanih očitovanja državnih tijela nastalih ili primljenih u postupku obrade predmeta (ako su zatražena i dostavljena).

(2) Zahtjev za razgledanje dokumentacije iz stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanom obliku pomoćniku glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.
[NN 19/13., čl. 16., 26. 2. 2013.]

(3) Razgledanje se obavlja u Prijemnom uredu Službe* za ustavnosudsko poslovanje u vrijeme koje određuje pomoćnik glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.
[NN 19/13., čl. 16., 26. 2. 2013.; *riječ "Tajništva" omaškom nije zamijenjena riječju "Službe".]

(4) Pod razgledanjem ustavnosudske dokumentacije razumijeva se i pravo na prijepis cjelokupne ili dijela dokumentacije iz stavka 1. ovog članka ili pravo na presliku te dokumentacije na trošak ovlaštenog podnositelja zahtjeva prema tarifi objavljenoj na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

UREDOVNO VRIJEME PRIJMA STRANAKA

Članak 95.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku, njihovi opunomoćenici i drugi građani (u daljnjem tekstu: stranke) primaju se u Prijemnom uredu Službe za ustavnosudsko poslovanje u uredovno vrijeme objavljeno na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

[NN 19/13., čl. 17., 26. 2. 2013.]
(2) Primanje stranaka u Uredu predsjednika i Uredu glavnog tajnika određuje predstojnik Ureda predsjednika, odnosno glavni tajnik, o čemu se stranke obavještavaju isticanjem obavijesti na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

(3) Voditelj Centra može, temeljem prethodne ovlasti glavnog tajnika, davati obavijesti o ustavnosudskoj praksi u određenim pravnim pitanjima.

STRANKE I USTAVNOSUDSKI PREDMETI

Članak 96.

(1) Nitko nema pravo tražiti podatke o sucu-izvjestitelju i ustavnosudskom savjetniku kojima je predmet raspoređen, niti podatke koji se odnose na odlučivanje o predmetu.

(2) Nitko nema pravo tražiti obavijesti o sadržaju donesenih odluka i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB prije njihove dostave sudionicima u ustavnosudskom postupku ili objave u "Narodnim novinama".

STRANKE U USTAVNOM SUDU

Članak 97.

Pravila ponašanja stranaka u Ustavnom sudu oglašavaju se na oglasnoj ploči Ustavnog suda. 

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE I NJEGOVIH IZMJENA I DOPUNA 

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03. od 14. studenoga 2003.):

"Glava peta
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

(1) Imenovanje zamjenika predsjednika, te imenovanje članova vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika i njihovih predsjednika provest će se najkasnije do 31. prosinca 2003. godine u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

(2) Suci koji su na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika zatečeni u obnašanju dužnosti dopredsjednikâ Ustavnog suda, te članova i predsjednikâ vijeća nastavljaju obnašati te dužnosti do imenovanja zamjenika predsjednika, te članova vijeća i njihovih predsjednika u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 99.

(1) Unutarnji opći akti donijet će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika, a dotada ostaju na snazi opći akti doneseni na temelju Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ('Narodne novine', broj 29/1994.).

(2) Do donošenja Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu ostaje na snazi Poslovnička odluka o uvjetima za radna mjesta savjetnika i stručnih suradnika u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ('Narodne novine', broj 68/2003.).

Članak 100.

(1) Odredbe članka 75. ovog Poslovnika počinju se primjenjivati od dana stupanja na snagu Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu donesene u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

(2) Savjetnici primljeni u državnu službu u Ustavni sud do dana stupanja na snagu ovog Poslovnika zadržavaju radna mjesta nižih ustavnosudskih savjetnika, ustavnosudskih savjetnika i viših ustavnosudskih savjetnika na koja su raspoređeni na dan njegova stupanja na snagu.

(3) Pojedinačne odluke o postavljenju ustavnosudskih savjetnika iz stavka 2. ovog članka na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika donijet će se u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika.

(4) Ustavnosudski službenici i namještenici primljeni u državnu službu u Ustavni sud do dana stupanja na snagu ovog Poslovnika zadržavaju radna mjesta na koja su raspoređeni na dan njegova stupanja na snagu. Pojedinačna rješenja, kojima će se nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika i općoj upravi Ustavnog suda, ustrojenoj u Glavnom tajništvu, uskladiti s nazivima određenim ovim Poslovnikom i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu, donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu donesene u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 101.

Do unutarnjeg ustrojavanja Ustavnog suda u skladu s odredbama ovog Poslovnika predsjednik Ustavnog suda ovlašten je organizirati rad ustavnosudskih tijela i uprave Ustavnog suda na način koji će omogućiti ostvarivanje poslova iz Ustavom propisane nadležnosti Ustavnog suda i nesmetano djelovanje i poslovanje Ustavnog suda.

Članak 102.

Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ('Narodne novine', broj 29/1994.)

Članak 103.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 16/06. od 13. veljače 2006.):

"Članak 7.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 30/08. od 12. ožujka 2008.):

"Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/09. od 14. listopada 2009.):

"Članak 11.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnoga suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 63/10. od 24. svibnja 2010.):

"Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 121/10. od 28. listopada 2010.):

"Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu danom donošenja."

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 19/13. od 18. veljače 2013.):

"Članak 18.

Opći akti Ustavnog suda Republike Hrvatske uskladit će se s ovom Poslovničkom odlukom u roku od 6 mjeseci od njezina stupanja na snagu.

Članak 19.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u 'Narodnim novinama'."

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 37/14. od 24. ožujka 2014.):

"Članak 9.

Podnositelji koji su ustavne tužbe podnijeli prije stupanja na snagu ove poslovničke odluke, a na dan njezina stupanja na snagu Ustavni sud o njima nije donio odluku odnosno rješenje, imaju pravo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove poslovničke odluke zatražiti od Ustavnog suda da se u odluci odnosno rješenju njihova osobna imena odnosno nazivi označe inicijalima (članak 3. ove poslovničke odluke u dijelu koji se odnosi na novi članak 56. stavak 3. Poslovnika).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda, a dostavlja se Ustavnom sudu na adresu elektroničke pošte (e-mail): anonimizacija@usud.hr ili preporučeno poštom.

Članak 10.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u 'Narodnim novinama', osim članka 3. u dijelu koji se odnosi na novi članak 56. stavak 1. Poslovnika koji stupa na snagu 15. svibnja 2014."

Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 2/15. od 7. siječnja 2015.):

"Članak 2.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u 'Narodnim novinama'."

 

____________________________________________________

 

Kratice: NN = "Narodne novine", službeni list Republike Hrvatske; čl. = članak; st. = stavak.

Tekst u uglatim zagradama pisan običnim (regularnim) tiskom: izmjene i dopune Poslovnika koje su na snazi.

Tekst u uglatim zagradama pisan kurzivom (italikom): prethodne izmjene i dopune Poslovnika koje više nisu na snazi.

Značenje oznaka u uglatim zagradama po redoslijedu: [broj Narodnih novina u kojima su objavljene izmjene ili dopune, članak u kojem su sadržane izmjene ili dopune, datum stupanja na snagu izmjena ili dopuna - bilješka o sadržaju izmjena ili dopuna, broj Narodnih novina u kojima je objavljen tekst na koji se odnose izmjene ili dopune].

Tekst označen simbolom zvjezdice '*' : redakcijska objašnjenja.

Oznake i simbol nisu dio teksta Poslovnika i ne citiraju se pri njegovu navođenju.